Osaleja

Loe kuidas me töötleme sinu personaalseid andmeid juhul kui võtad osa Rimi korraldatud võistlustest, loosidest, brändikuvandi kampaaniatest või kui võtad ühendust meie klienditoega.

Ürituse privaatsuspoliitika

Võtame teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end meile oma isikuandmeid edastades turvaliselt. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Võtame asjakohaseid meetmeid, et kindlustada teie isikuandmete kaitse ja tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seadusi, juhiseid ja korda järgiksime.

Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust. Seega kirjeldame selles teabetekstis, kuidas ja kus me isikuandmeid eri kanalites ürituste korraldamise ja nende kajastamisega seoses töötleme.

Alaealiste isikuandmete töötlemine

 • Alaealisi võib meie üritustele registreerida ainult nende eestkostja või isik, kes on alaealise eestkostjalt selleks loa saanud.
 • Pange tähele, et kui osalete meie üritustel koos alaealisega, nõustute, et ürituste materjalides võib olla ka lapse andmeid ja pilte.
 • Kui te olete alaealine ja külastate meie avalikke üritusi üksi, olete kohustatud sellest oma eestkostjat teavitama.
 • Millist liiki teavet me kogume ja miks seda teeme

  Ürituse korraldus

  Töötleme teie isikuandmeid, et tagada meie või meie seotud teenusepakkujate korraldatavatele üritustele kohane haldus. Sellel eesmärgil töötleme isikuandmeid minimaalses võimalikus mahus, mis on iga konkreetse ürituse jaoks vajalik. Kogutavate andmete liik sõltub ürituse liigist ja olemusest. Näiteks ürituste korral, millele on vaja varem registreerida, võib olla vajalik koguda isikustamist võimaldavat teavet, kontaktandmeid või muid isikuandmeid.

  Palume tähele panna, et üritust korraldades võime teie esitatud kontaktandmeid kasutada selleks, et teiega üritusega seotud teemadel suhelda, sh selleks, et saada tagasisidet või saata link, kust leiate ürituse pildid.

  Teie otsustate, kas soovite meie üritustel osaleda või mitte.

  Isikuandmete liigid

  • Isikuandmed, nt nimi, perekonnanimi, kliendi-ID
  • Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber
  • Tagasiside andmed
  • Muud andmed, mis on konkreetse ürituse korraldamiseks vajalikud

  Seaduslik alus

  • Meie õigustatud huvi tagada ürituste kohane korraldus

  Säilitamise tähtaeg

  • Kuni 1 aasta pärast ürituse toimumist (vt „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“)

  Ürituse kajastamine sise- ja väliskommunikatsioonikanalites

  Töötleme teie isikuandmeid, et kajastada meie korraldatud üritusi või üritusi, kus me osalesime, oma sisekommunikatsioonikanalites (nt siseveeb, siseväljaanded, infotahvlid) ja väliskommunikatsioonikanalites (nt sotsiaalmeedia, meie veebisait, uudisteportaalid, telereportaažid), koostades eri artikleid ja materjale, et Rimi kaubamärki turundada.

  Pange tähele, et üritusi pildistatakse ja filmitakse ning neid materjale võidakse kasutada sise- ja väliskommunikatsioonis.

  Isikuandmete liigid

  • Isikuandmed, nt nimi, perekonnanimi, kliendi-ID
  • Audiovisuaalne materjal, nt foto, film, helifail
  • Toimetuslik sisu, nt intervjuud, artiklid
  • Tagasiside andmed
  • Muud andmed, mis on konkreetse ürituse kajastamiseks vajalikud

  Seaduslik alus

  • Meie õigustatud huvi oma kaubamärki turundada ja kajastada toimunud üritusi (või üritusi, millest me osa võtsime).

  Säilitamise tähtaeg

  • Kuni 3 aastat pärast ürituse toimumist. (vt „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“)

  Ajaloolise väärtusega kultuuriliste materjalide säilitamine

  Võime jätkata teie andmete töötlemist pärast põhieesmärkide saavutamist, et säilitada teavet, mis võib sisalduda materjalides, mis on loodud meie ettevõtte toimimise käigus ning mida peetakse meie ettevõtte ajaloo dokumenteerimisel huvitavaks, näiteks teatud linnas esimese poe avamise olulisemad hetked või mõne ettevõtete liiduga liitumine.

  Isikuandmete liigid

  • Isikuandmed, nt nimi, perekonnanimi, kliendi-ID
  • Audiovisuaalne materjal, nt foto, film, helifail
  • Toimetuslik sisu, nt intervjuud, artiklid
  • Muud andmed, mis on selle eesmärgi täitmiseks vajalikud

  Seaduslik alus

  • Meie õigustatud huvi oma ettevõtte ajalooga seotud materjale säilitada

  Säilitamise tähtaeg

  • Piiramatu
 • Millistest allikates me isikuandmeid kogume?

  Teilt endalt

  Kogume isikuandmeid, mille olete meile otseselt või kaudselt esitanud näiteks üritusele registreerides, üritusel osalema nõustudes või päriselt osaledes.

  Avalikest allikatest

  Kui soovime teid üritusele kutsuda, võime teiega ühendust võtta neil kontaktandmetel, mille olete (nt sotsiaalmeedias) avalikustanud.

  Muudest allikatest

  Mõnikord, kui üritus korraldatakse koostöös meie äripartneritega, saame teie isikuandmeid meie koostööpartneritelt.

  Võime teie andmed saada samal kolmanda poole korraldatud üritusel osalemise käigus.

 • Isikuandmete jagamine

  Teenuseosutajad

  Võime jagada teie isikuandmeid meile teenuseid osutavate ettevõtetega, näiteks:

  • ürituskorraldusteenus;
  • foto-/videoteenus;
  • andmemajutusteenused;
  • infosüsteemide arendus- ja hooldusteenused;
  • turundus- ja avalike suhete teenused.

  Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ja nad ei kasuta neid muul otstarbel. Samuti on nad kooskõlas seaduse ja meie koostöölepinguga kohustatud teie isikuandmeid kaitsma.

  Kontserni ettevõtted

  Võime jagada teie isikuandmeid asjakohaste Rimi Balticu kontserni ettevõtetega, kui teatud üritust korraldatakse koos või sooviksime, et te osaleks teise Rimi Balticu kontserni ettevõtte korraldataval üritusel. Toimunud ürituste kajastamiseks võime teie isikuandmeid jagada ka meie sisekommunikatsioonikanalites (nt koosolekutel, siseveebis või siseväljaannetes).

  Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohalikud omavalitsusasutused

  Oma õiguslike kohustuste täitmiseks võime teie isikuandmed edastada õiguskaitseorganitele ning riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, kui need seda nõuavad. Võime edastada teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele ka selleks, et täita oma õigustatud huve õigusnõuete koostamisel, esitamisel ja kaitsmisel.

  Avalikkus

  Võime avaldada teavet toimunud ürituse kohta (või ürituse kohta, millel me osalesime), sh teavet teie osalemise kohta, pilte üritusest jne nii sise- kui ka väliskommunikatsioonikanalites. Enamasti jagame üritusest ainult pilte ja videomaterjali, kus ka teid võib näha olla.

 • Kus me teie isikuandmeid töötleme?

  Töötleme teie isikuandmeid alati ELis/EMPs. Teatud juhtudel võidakse teie isikuandmeid avaldada või töödelda EList või EMPst väljas asuvas riigis. Teabe sotsiaalmeediasse (eriti Facebooki, Instagrami, LinkedIni või Youtube‘i) üleslaadimine tähendab oma isikuandmete edastamist otse või kaudselt kolmandatesse riikidesse, eelkõige USAsse. Euroopa Komisjon ei ole väljastanud otsust selle kohta, kas nimetatud riik tagab isikuandmete piisava kaitse. Selleks, et tagada Teie isikuandmete kaitse, oleme sõlminud teenusepakkujaga vastava lepingu. Teil on võimalik saada informatsiooni kasutusele võetud isikuandmete kaitse meetmete kohta, esitades meile vastavasisulise kirjaliku päringu.

 • Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

  Ürituste korraldamise eesmärgil kogutud andmeid (nt registreerimisandmeid, üritusel osalemise andmeid) säilitatakse kuni 1 aasta pärast ürituse toimumise kuupäeva. Pärast seda andmed hävitatakse või muudetakse anonüümseks nii, et neid ei saaks teiega siduda.

  Ürituse sise- ja väliskommunikatsioonikanalites kajastamiseks kasutatud andmeid (nt ürituse pildid, videod, artiklid) säilitatakse kuni 3 aastat pärast ürituse toimumist. Pärast seda andmed kustutatakse, välja arvatud ajaloolise väärtusega kultuurilised materjalid, mida säilitatakse piiramatu aja jooksul.

  Sise- ja väliskommunikatsioonikanalites avaldatud väljaanded on avalikud kuni 2 (kaks) aastat pärast nende avaldamist.

 • Teie õigused

  Andmekaitseseadus näeb teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulga õigusi. Kui soovite allpool nimetatud õigusi kasutada, peaksite andma võimalikult täpset teavet ürituse kohta, kus te osalesite (nt ürituse nimi, kuupäev) ning esitama ka isikustamist võimalikku teavet, et saaksime teid tuvastada ja ürituse materjalides ära tunda.

  Juurdepääs isikuandmetele

  Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega ja/või teie eestkoste all oleva isikuga seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie ja/või teie eestkoste all oleva isiku kohta töötleme. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Isikuandmete parandamine

  Kui teie arvates on teid ja/või teie eestkoste all olevat isikut puudutav teave vale või puudulik, on teil õigus paluda meil seda muuta. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Vastuväidete esitamine õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele.

  Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame teie ja/või teie eestkoste all oleva isiku andmete töötlemist juhul, kui meil on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks. Selle õiguse kasutamiseks rääkige ürituse asukohas ürituse korraldaja esindajaga või esitage kirjalik nõue meile või meie andmekaitseametnikule.

  Kustutamine

  Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete või teie eestkoste alloleva isiku andmete kustutamist. See ei kehti aga juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Töötlemise piiramine

  Teatud asjaoludel on teil õigus piirata oma isikuandmete ja/või teie eestkoste all oleva isiku andmete töötlemist. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

  Kui teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

  Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

  Teie isikuandmeid töötlemise eest vastutava ettevõtte kontaktandmed

  RIMI EESTI FOOD AS, registrikood 10263574,

  Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, Harjumaa

  Telefoninumber: +372 605 9400

  E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

  Klienditoe kontaktandmed

  Telefoninumber: +372 605 6333

  E-posti aadress: klienditugi.ee@rimibaltic.com

  Andmekaitsevoliniku kontaktandmed

  E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

  Teil on võimalik võtta ühendust ka meie andmekaitseametnikuga, saates meile kirja eespool nimetatud aadressidel ja adresseerides selle andmekaitseametnikule.