Osaleja

Loe kuidas me töötleme sinu personaalseid andmeid juhul kui võtad osa Rimi korraldatud võistlustest, loosidest, brändikuvandi kampaaniatest või kui võtad ühendust meie klienditoega.

Privaatsuspoliitika audio-visuaalse materjali kasutamisel

Võtame Teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end meile oma isikuandmeid edastades turvaliselt. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Võtame asjakohaseid meetmeid, et kindlustada Teie isikuandmete kaitse ja tagame Teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seadusi, juhiseid ja korda järgiksime.

Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust. Seetõttu kirjeldame käesolevas teabetekstis, kuidas ja kus me isikuandmeid (lepingul või nõusolekul põhineva) audiovisuaalsete materjalide kasutamise raames töötleme.

 • Millist liiki teavet me kogume ja miks seda teeme

  Et teha tegevusi, mille Teie olete audiovisuaalsete materjalide kasutamisega seotud nõusolekuankeedis heaks kiitnud.

  Töötleme Teie isikuandmeid selleks, et teha tegevusi, mille Teie olete audiovisuaalsete ja sellega seotud materjalide loomise, töötlemise ja avaldamisega seotud nõusolekuankeedis heaks kiitnud.

  Isikuandmete liigid

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID
  • Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress
  • Audiovisuaalne materjal, nt foto, film, helifail, CCTV
  • Toimetuslik sisu, nt intervjuud, artiklid
  • Muud andmed, mida eespool eraldi välja ei toodud, kuid mis on eesmärgiga tihedalt seotud.

  Seaduslik alus

  • Teie nõusolek

  Säilitamise tähtaeg

  • Kuni 5 aastat pärast nõusolekuankeedis kirjeldatud tegevuste lõppu.

  Teiega audiovisuaalse materjali kasutamisega seotud lepingu sõlmimine ja täitmine.

  Töötleme Teie isikuandmeid, et Teiega sõlmida ja täita lepingut, mille alusel luua, töödelda ja avaldada audiovisuaalset ning sellega seotud materjali vastavalt audiovisuaalse materjali kasutamisega seotud lepingu tingimustele.

  Isikuandmete liigid

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID
  • Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress
  • Audiovisuaalne materjal, nt foto, film, helifail, CCTV
  • Toimetuslik sisu, nt intervjuud, artiklid
  • Muud andmed, mida eespool eraldi välja ei toodud, kuid mis on eesmärgiga tihedalt seotud.

  Seaduslik alus

  • Teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks.

  Säilitamise tähtaeg

  • Kuni 5 aastat pärast audiovisuaalse materjali kasutamisega seotud lepingus kirjeldatud tegevuste lõppu.

  Ajaloolise väärtusega kultuuriliste materjalide säilitamine

  Võime jätkata Teie andmete töötlemist pärast põhieesmärkide saavutamist, et säilitada teavet, mis võib sisalduda materjalides, mis meie ettevõtte toimimise käigus on loodud ning mida peetakse meie ettevõtte ajaloo dokumenteerimisel huvitavaks, näiteks materjalid pöördelise kampaania olulisematest hetkedest.

  Isikuandmete liigid

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID
  • Audiovisuaalne materjal, nt foto, film, helifail
  • Toimetuslik sisu, nt intervjuud, artiklid
  • Muud andmed, mis on selle eesmärgi täitmiseks vajalikud

  Seaduslik alus

  • Meie õigustatud huvi oma ettevõtte ajalooga seotud materjale säilitada

  Säilitamise tähtaeg

  • Piiramatu
 • Millistest allikatest me isikuandmeid kogume?

  Teilt endalt

  Kogume isikuandmeid, mida Teie meile otse annate, näiteks osaledes pildistamisel, andes intervjuu või avaldades isikuandmeid vastavalt Teie allkirjastatud lepingule või kinnitatud nõusolekuankeedile.

 • Isikuandmete jagamine

  Teenuseosutajad

  Võime jagada Teie isikuandmeid meile teenuseid osutavate ettevõtetega, näiteks:

  • foto-/videoteenus;
  • andmemajutusteenused;
  • infosüsteemide arendus- ja hooldusteenused;
  • turundus- ja avalike suhete teenused.

  Need ettevõtted saavad Teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ja nad ei kasuta neid muul otstarbel. Samuti on nad kooskõlas seaduse ja meie koostöölepinguga kohustatud Teie isikuandmeid kaitsma.

  Kontserni ettevõtted

  Võime jagada Teie isikuandmeid asjakohaste Rimi Balticu kontserni ettevõtetega, kui plaanime kasutada materjale rohkem kui ühes riigis, kus Rimi ettevõtted tegutsevad.

  Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohalikud omavalitsusasutused

  Oleme seadusega kohustatud vastava nõudmise korral esitama Teie isikuandmed õiguskaitseorganitele ning riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele. Võime edastada Teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele ka selleks, et täita oma õigustatud huve õigusnõuete koostamisel, esitamisel ja kaitsmisel.

  Avalikkus

  Isikuandmeid kasutatakse turundusmaterjalides, reklaamides ja reklaamikampaaniates. Seega võidakse audiovisuaalse materjali kasutamisega seotud lepingu või nõusolekuankeedi alusel saadud audiovisuaalset ja sellega seotud materjali avalikustada.

 • Kus Teie isikuandmeid töötleme?

  Töötleme Teie isikuandmeid alati ELis/EMPs. Teatud juhtudel võidakse Teie isikuandmeid avaldada või töödelda EList või EMPst väljas asuvas riigis. Teabe sotsiaalmeediasse (eriti Facebooki, Instagrami, LinkedIni või Youtube‘i) üleslaadimine tähendab oma isikuandmete edastamist otse või kaudselt kolmandatesse riikidesse, eelkõige USAsse. Euroopa Komisjon ei ole väljastanud otsust selle kohta, kas nimetatud riik tagab isikuandmete piisava kaitse. Selleks, et tagada Teie isikuandmete kaitse, oleme sõlminud teenusepakkujaga vastava lepingu. Teil on võimalik saada informatsiooni kasutusele võetud isikuandmete kaitse meetmete kohta, esitades meile vastavasisulise kirjaliku päringu.

 • Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

  Väljaanded sise- ja väliskommunikatsioonikanalites on avalikud 2 (kaks) aastat arvates nende väljaandmisest, välja arvatud juhul, kui audiovisuaalse materjali kasutamisega seotud lepingus või nõusolekuankeedis kirjeldatud tegevused ei ole lõppenud. 

  Audiovisuaalse materjali kasutamisega seotud lepingu või nõusolekuankeedi alusel saadud audiovisuaalset ja sellega seotud materjali säilitatakse kuni 5 aastat pärast audiovisuaalse materjali kasutamisega seotud lepingus või nõusolekuankeedis kirjeldatud tegevuste lõppu.

  Ajaloolise väärtusega kultuurilisi materjale säilitatakse piiramatu aja jooksul.

 • Teie õigused

  Andmekaitseseadus näeb teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulga õigusi. Kui soovite allpool nimetatud õigusi kasutada, peaksite andma võimalikult täpset teavet audiovisuaalse materjali kasutamisega seotud lepingu või nõusolekuankeedi kohta või turundusmaterjalide, reklaamide või reklaamikampaaniate kohta, kus Teie audiovisuaalset materjali kasutatakse. 

  Juurdepääs isikuandmetele

  Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme Teiega seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me Teie kohta töötleme. Selle õiguse kasutamiseks esitage kirjalik taotlus audiovisuaalse materjali kasutamisega seotud lepingus või nõusolekuankeedis nimetatud kontaktisikule, meile või meie andmekaitseametnikule.

  Isikuandmete parandamine

  Kui Teie meelest on teid puudutav teave vale või puudulik, on teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha. Selle õiguse kasutamiseks esitage kirjalik taotlus audiovisuaalse materjali kasutamisega seotud lepingus või nõusolekuankeedis nimetatud kontaktisikule, meile või meie andmekaitseametnikule.

  Kustutamine

  Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti aga juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Selle õiguse kasutamiseks esitage kirjalik taotlus audiovisuaalse materjali kasutamisega seotud lepingus või nõusolekuankeedis nimetatud kontaktisikule, meile või meie andmekaitseametnikule.

  Töötlemise piiramine

  Teatud tingimuste korral on teil ka õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Selle õiguse kasutamiseks esitage kirjalik taotlus audiovisuaalse materjali kasutamisega seotud lepingus või nõusolekuankeedis nimetatud kontaktisikule, meile või meie andmekaitseametnikule.

  Andmete ülekantavus

  Samuti on teil õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele andmete vastutavale töötlejale („andmete ülekantavus“). See õigus puudutab ainult neid andmeid, mille olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja kus töötlemist teostatakse automaatselt. Selle õiguse kasutamiseks esitage kirjalik taotlus audiovisuaalse materjali kasutamisega seotud lepingus või nõusolekuankeedis nimetatud kontaktisikule, meile või meie andmekaitseametnikule.

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

  Kui teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust. Kui Te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

  Teie isikuandmete töötlemise eest vastutava ettevõtte kontaktandmed

  RIMI EESTI FOOD AS, registrikood 10263574,

  Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, Harjumaa

  Telefoninumber: +372 605 9400

  E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

  Klienditoe kontaktandmed

  Telefoninumber: +372 605 6333

  E-posti aadress: klienditugi.ee@rimibaltic.com

  Andmekaitsevoliniku kontaktandmed

  E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

  Teil on võimalik ühendust võtta ka meie andmekaitseametnikuga, saates meile kirja eespool nimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitseametnikule.