Külastaja

Loe kuidas me töötleme sinu personaalseid andmeid juhul, kui oled meie valdustes või kasutad parklat.

Videovalve isikuandmete töötlemine

Võtame Teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end oma isikuandmete edastamisel turvaliselt. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Võtame kasutusele asjakohased meetmed, et kindlustada teie isikuandmete kaitse, ja tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seaduseid, juhiseid ja korda järgiksime.

Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust. Käesolevas teabetekstis kirjeldame seetõttu, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid videovalve raames.

 • Millist liiki teavet kogume ja miks me seda teeme?

  Et ennetada, ohjata ja märgata süütegusid seoses omandi ja vara kaitsega (vargused, vandalism jne) ning Teie ja teiste inimeste eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise, kaitseks

  Töötleme teie isikuandmeid, et ennetada, ohjata ja märgata süütegusid seoses omandi ja vara (vargused, vandalism jne) ja isikute kaitsmisega, sealhulgas, kuid mitte ainult selleks, et

  • tagada turvalisus (klientidele, personalile, dokumentidele, teabele);
  • teha kindlaks meie territooriumil ja sellest väljaspool toimuvad loata viibimised, sissemurdmised, vargused, rünnakud, pettused rahatehingutes ja kõik muud ebaseaduslikud teod;
  • jälgida isikute liikumist, kogunemist ja käitumist, et tagada paremini turvalisust ja hallata ohte;
  • teha kindlaks asjakohane ressursside ümberjaotamine olukordades, kus on süüteo toimepaneku oht või kui toimub süütegu;
  • uurida vahejuhtumeid.

  Isikuandmete liigid:

  • Teie kujutis, teie kõik muud isikuandmed ja tegevus, mis on nähtav videovalvega alas: foto, video, audio.
  • Ostutehingu info, nt. tehingu aeg, koht, ostetud tooted, tehingu summa, ostutseki ID jne.

  Seaduslik alus:

  • Meie õigustatud huvi ja eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise, kaitsmine

  Säilitamisperiood:

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Omandi ja protsesside haldamine

  Töötleme teie isikuandmeid selleks, et jälgida omandit, st territooriumi ja parkla seisukorda, varuväljapääsude jms olemasolu ning protsesse.

  Isikuandmete liigid:

  • Teie kujutis, Teie kõik muud isikuandmed ja tegevus, mis on nähtav videovalvega alas: foto, video, audio.

  Seaduslik alus;

  • Meie õigustatud huvi

  Säilitamisperiood:

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Nõudeõiguse haldamine

  Võime töödelda teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, esitada ja teostada õigusnõudeid.

  Isikuandmete liigid:

  • Teie kujutis, teie kõik muud isikuandmed ja tegevus, mis on nähtav videovalvega alas: foto, video, audio.
  • Muu teave seoses õigusnõudega

  Seaduslik alus:

  • Meie õigustatud huvi

  Säilitamisperiood:

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Statistika ja turuuuringud

  Võime töödelda teie isikuandmed kasutades kaupluste ja kaubanduskeskuste klientide arvu statistilistel ja analüütilistel eesmärkidel

  Isikuandmete liigid:

  Audio – visuaalsed andmed, nt., foto, video.Muu teave seoses õigusnõudega

  Seaduslik alus:

  Meie õigustatud huvid

  Säilitamisperiood:

  Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

 • Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

  Videovalve kaameratest

  Me kogume ja töötleme isikuandmeid kasutades tehnilisi meetmeid, st turvakaameraid, videovalvesüsteeme, kassasüsteeme ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, eesmärkide saavutamiseks.

 • Isikuandmete jagamine

  Teenusepakkujad

  Me võime jagada teie isikuandmeid meile teenuseid pakkuvate ettevõtetega, näiteks turvafirmadega. Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on kohustatud ka kooskõlas seaduse ja meie koostöölepinguga teie isikuandmeid kaitsma.

  Kontsernisisesed ettevõtted

  Võime jagada teie isikuandmeid asjakohaste Rimi Balticu kontserni ettevõtetega, kui see on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.

  Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohaliku omavalitsuse asutused

  Oleme seadusega kohustatud esitama Teie isikuandmed nõudmisel õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele. Võime edastada ka Teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et täita oma huve seaduslike nõuete koostamisel, esitamisel ja kaitsmisel.

 • Kus töötleme Teie isikuandmeid?

  Töötleme Teie isikuandmeid alati ELi/EMP siseselt. Teie isikuandmeid ei edastata väljaspool ELi/EMPd asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.

 • Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

  Videovalve salvestisi ei säilitata üle 60 (kuuekümne) päeva, välja arvatud juhul, kui salvestis sisaldab määratletud eesmärgi saavutamiseks vajalikku teavet. Sellisel juhul säilitatakse salvestist tuvastatud probleemi lahendamiseni või vastava juurdluse lõpetamiseni.

  Videovalve seadmete abil kogutud statistilised- ja turuuuringutega seotud anmedeid ei salvestata videosalvestustustena. Sellisel viisil kogutud andmed ei sisalda isikuandmeid, vaid ainult kauplust või kaubanduskeskust külastavate klientide üldarvu päeva lõiked, mida ei säilitata üle 1 (üks) aasta.   

 • Teie õigused

  Andmekaitseseadused näevad teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulga õigusi.

  Palun pange tähele, et meie eesmärgiks pole teid tuvastada, kui see pole vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks. Kui soovite kasutada mõnda siin nimetatud õigustest, palun andke meile lisateavet, et saaksime teid videovalve salvestistes tuvastada ja ära tunda.

  Juurdepääs isikuandmetele

  Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme Teiega seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me Teie kohta töötleme. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

  Isikuandmete parandamine

  Palun pange tähele, et videovalve olemuse tõttu pole võimalik mis tahes isikuandmeid parandada.

  Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

  Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame Teie andmete töötlemist juhul, kui meil on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

  Palun pange tähele, et videovalve olemuse tõttu ei saa me tagada, et Teie õigust olla vastu isikuandmete töötlemisele saab täies ulatuses läbi viia, kuna andmeid kogutakse automaatselt ja te ei saa oma ülesandeid täita ega meilt teenuseid saada ilma teile videovalvet kohaldamata.

  Kustutamine

  Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

  Palun pange tähele, et videovalve olemuse tõttu pole võimalik kindla isiku mis tahes isikuandmeid kustutada.

  Töötlemise piiramine

  Teatud tingimuste korral on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

  Palun pange tähele, et videovalve olemuse tõttu ei saa me tagada, et Teie õigust olla vastu isikuandmete töötlemisele saab täies ulatuses läbi viia, kuna andmeid kogutakse automaatselt ja te ei saa oma ülesandeid täita ega meilt teenuseid saada ilma teile videovalvet kohaldamata.

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

  Kui teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

  Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

  Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

  RIMI EESTI FOOD AS, reg. nr.10263574,

  Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, Harjumaa 75308

  Telefoninumber: +372 6059400

  E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

  Klienditoe kontaktandmed

  Telefoninumber: +372 6059333

  E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

  Andmekaitseametniku kontaktandmed

  E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

  Teil on võimalik võtta ühendust ka meie andmekaitseametnikuga, saates meile kirja ülal nimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitseametnikule.