Külastaja

Loe kuidas me töötleme sinu personaalseid andmeid juhul, kui oled meie valdustes või kasutad parklat.

Läbipääsukontrolli privaatsuspoliitika

Võtame teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end oma isikuandmeid edastades turvaliselt. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Võtame asjakohaseid meetmeid, et kindlustada teie isikuandmete kaitse, ja tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seadusi, juhiseid ja korda järgiksime.

Peame teie isikuandmete töötlemisel oluliseks läbipaistvust. Seetõttu kirjeldame käesolevas teabetekstis, kuidas ja kus me isikuandmeid külastajate registreerimise ja juurdepääsu haldamisega seoses töötleme.

 • Millist liiki teavet kogume ja miks seda teeme?

  Kõigi juurdepääsu haldamisega seotud tegevuste peamine eesmärk on keelata mis tahes volitamata isikute füüsiline juurdepääs piiratud juurdepääsuga aladele ning kaitsta meie omandit, vara ja töötajaid.

  Tagada meie kontorile, kaupluse tagaruumidele ja jaotuskeskusele turvalise juurdepääsu haldamine

  Me töötleme teie isikuandmeid selleks, et kontrollida juurdepääsu meie kontorile, kaupluse tagaruumidele või jaotuskeskusesse, näiteks, et registreerime teid külastajana, et teavitada isikut, keda te külastate teie saabumisest, et teavitada teid ooteajast ning jälgime meie kontorisse sisenejaid ja sealt väljujaid.

  Jätame endale õiguse Teie saabumisel paluda teilt meie turvamehele või sekretärile näidata oma isikut tõendavat dokumenti, et meil oleks võimalik teid tuvastada.

  Neisse ruumidesse on lubatud siseneda üksnes selleks volitatud töötajatel, seetõttu tuleks teil end registreerida ja/või teie ettevõte peaks meile teada andma, kes te olete ja keda te kõlastate, kui palju inimesi ja millisest ettevõttest meie juurde saabub. Kohale jõudmisel võime teil paluda märkida oma saabumise ja lahkumise aeg ning öelda, millist ettevõtet esindate.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt nimi, perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.
  • Ettevõtte teave, nt ettevõtte nimi, isiku ametinimetus jne.
  • Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne.
  • Teave võimalike olukordade kohta, nt olukorra liik, olukorra tekkimise aeg ja kuupäev, olukorra kirjeldus, saatedokumendid jms.
  • Autentimisteave, nt teave elektroonilise allkirja kohta, parool, salajane küsimus, kontrollkood jne

  Seaduslik alus:

  • Meie õigustatud huvid

  Säilitamisperiood:

  • Kuni üks aasta alates kuupäevast, mil andmed sisestati külastajate registreerimissüsteemi või päevikusse

  Tagada meie parkla nõuetekohane kasutamine

  Mõnel erijuhul võime töödelda teie isikuandmeid selleks, et pakkuda teile võimalust kasutada tasuta meie parklat; näiteks registreerime oma dokumentides ja süsteemides, et teie osutatud registreerimisnumbriga auto võib kokkulepitud eesmärgil ja ajal parkida meie parklas.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt nimi, perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.

  Seaduslik alus:

  • Meie õigustatud huvid

  Säilitamisperiood:

  • Külastajate puhul kuni 90 päeva, töötajate puhul senikaua, kuni nad ettevõttes töötavad ja parklat kasutavad

  Tagada nõuetekohane juurdepääsuvõtme haldamise protsess

  Me töötleme teie isikuandmeid selleks, et kontrollida juurdepääsu meie piiratud juurdepääsuga aladele, näiteks väljastame teile võtme (füüsiline või elektrooniline) ja jälgime teie liikumist meie valdustes.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt nimi, perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.
  • Autentimisteave, nt teave elektroonilise allkirja kohta, parool, salajane küsimus, kontrollkood jne.
  • Kasutaja genereeritud isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine
  • Teave võimalike olukordade kohta, nt olukorra liik, olukorra tekkimise aeg ja kuupäev, olukorra kirjeldus, saatedokumendid jms.

  Seaduslik alus:

  • Meie õigustatud huvid

  Säilitamisperiood:

  • Senikaua, kuni võti on teile väljastatud

  Pettuste ennetamine ja õigusnõuetega tegelemine

  Võime töödelda teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, esitada ja teostada õigusnõudeid, kaasaarvatud vältimaks pettuslikku või kriminaalset tegevust, koguda tõendeid tuvastatud juhtumi kohta ja juhtumit lahendada.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt nimi, perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne
  • Ettevõtte teave, nt ettevõtte nimi, isiku ametinimetus jne.
  • Kasutaja genereeritud isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine
  • Teave võimalike olukordade kohta, nt olukorra liik, olukorra tekkimise aeg ja kuupäev, olukorra kirjeldus, saatedokumendid jms.
  • Muu informatsioon, mis võib olla seotud konkreetse nõude uurimise ja lahendamisega

  Seaduslik alus:

  • Meie õiguslik huvi

  Säilitamisperiood:

  • Õigusnõude lahendamise vältel. Kui rikkumist ei tuvastatud uurimise ajal, kustutatakse  andmeid 1 aasta pärast uurimise lõpetamise otsust. Juhul kui rikkumine tuvastatakse, kustutatakse andmed 3 aasta jooksul uurimise lõpetamise otsust või kuni jõustub viimane kohtotsus.

  Võrguta interneti juurdepääsu haldus teie külastuse ajal

  Me töötleme teie isikuandmeid selleks, et anda teile ligipääs võrguta internetiõhendusel meie külastuse ajal ja et kaitsta meie õigustatuid  huve juhul kui rikute traadita võrguõhenduse kasutamise reegleid.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt nimi, perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.
  • Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne.
  • Kasutaja genereeritud isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine
  • Ühenduse andmed, nt seadme tüüp, operatsioonisüsteemid ja versioon, ajavöönd, brauseri tüüp jne.

  Seaduslik alus:

  • Meie õigustatud huvid

  Säilitamisperiood:

  • 30 päeva pärast teie sooviavaldust kasutada traadita internetti.
 • Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

  Teilt endalt

  Kogume isikuandmeid, mida meile otseselt esitate, näiteks palume teil esitada andmeid, kui külastate meie ruume.

  Teenuseosutajatelt

  Kogume isikuandmeid ettevõttelt, mida te esindate, näiteks siis, kui nad esitasid meile teavet selle kohta, kes meie juurde tuleb.

  Muudest allikatest

  Kogume isikuandmeid kasutatavatest tehnilistest süsteemidest, näiteks saame juurdepääsu haldamise süsteemide auditilogidest andmeid väljastatud elektroonilise võtme kasutamise kohta.

 • Isikuandmete jagamine

  Teenuseosutajad

  Me võime jagada teie isikuandmeid ettevõtetega, kes pakuvad meile teenuseid, näiteks:

  • andmete edastamise teenused
  • infosüsteemi arendus- ja hooldusteenused
  • turvateenuste osutamine

  Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Samuti on nad kooskõlas seaduse ja meie koostöölepinguga kohustatud teie isikuandmeid kaitsma.

  Kontserni ettevõtted

  Võime jagada teie isikuandmeid asjakohaste Rimi Balticu kontserni ettevõtetega, kui see on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.

  Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohaliku omavalitsuse asutused

  Oma õiguslike kohustuste täitmiseks võime teie isikuandmed edastada õiguskaitseorganitele ning riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, kui need seda nõuavad. Võime edastada ka teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et täita oma õigustatud huve õigusnõuete koostamisel, esitamisel ja kaitsmisel.

  Teised ettevõtted

  Selles infotekstis mainitud eesmärkidel võime jagada teie isikuteavet ja / või ettevõtteteavet teiste ettevõtetega, kes tegutsevad eraldi vastutavate töötlejatena. Jagame sellist teavet tagamaks, et pääsete juurde vastavatesse ruumidesse, mille üle teostab juurdepääsu kontrolli teine ettevõte, saate kasutada nende parklat või saada vajalikke võtmeid.

 • Kus töötleme Teie isikuandmeid?

  Töötleme teie isikuandmeid alati ELis/EMPs.

  Teie isikuandmeid ei edastata väljaspool ELi/EMPd asuvatesse riikidesse ega ka töödelda seal.

 • Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

  Juurdepääsu haldamise ja külastajate registreerimise süsteemidesse ja päevikutesse salvestatud isikuandmeid säilitatakse kuni 1 aasta.

  Võtmete väljastamist ja tagastamist või parkla kasutamist käsitlevad paberil või muus vormis isikuandmeid säilitatakse kogu selle perioodi jooksul, kui võti või parkimiskoha kasutamise õigus on isikule väljastatud.

  Traadita võrgule juurdepääsu ja selle kasutamisega seotud isikuandmeid säilitatakse 30 kalendripäeva pärast traadita võrgule juurdepääsu taotlemist.

  Õigusnõude haldamiseks vajalike andmete korral säilitatakse neid senikaua, kuni kõnealune küsimus saab selgitust või vastav uurimine lõpetatakse ja õigusnõue rahuldatakse. Kui rikkumist ei tuvastatud uurimise ajal, kustutatakse  andmeid 1 aasta pärast uurimise lõpetamise otsust. Juhul kui rikkumine tuvastatakse, kustutatakse andmed 3 aasta jooksul uurimise lõpetamise otsust või kuni jõustub viimane kohtotsus.

 • Teie õigused

  Andmekaitseseadusega nähakse teile seoses isikuandmete töötlemisega ette mitmed õigused.

  Palun võtke teadmiseks, et meie eesmärgiks pole teid tuvastada, kui see pole vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.

  Juurdepääs isikuandmetele

  Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Isikuandmete parandamine

  Kui Teie meelest on Teid puudutav teave vale või puudulik, on Teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Vastuväidete esitamine õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele

  Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame teie ja/või teie eestkoste all oleva isiku andmete töötlemist juhul, kui meil on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks. Selle õiguse kasutamiseks rääkige ürituse asukohas ürituse korraldaja esindajaga või esitage kirjalik nõue meile või meie andmekaitseametnikule.

  Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

  Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame teie andmete töötlemist juhul, kui meil on andmetöötluse jätkamiseks mõjuvad motiveeritud põhjused. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Kustutamine

  Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti aga juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Töötlemise piiramine

  Teatud tingimuste korral on teil ka õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

  Kui teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

  Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

  Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

  RIMI EESTI FOOD AS, registrikood 10263574,

  Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, Harjumaa

  Telefoninumber: +372 605 9400

  E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

  Klienditoe kontaktandmed

  Telefoninumber: +372 605 6333

  E-posti aadress: klienditugi.ee@rimibaltic.com

  Andmekaitseametniku kontaktandmed

  E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

  Teil on võimalik ka ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga, saates meile kirja ülalnimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitsevolinikule.