Klient

Meie jaoks on oluline see, et tunneksid end turvaliselt kui jagad meiega enda personaalseid andmeid. Sel põhjusel räägime avalikult ning selgelt sellest, kuidas me personaalseid andmeid töötleme.

Arve esitamise privaatsuspoliitika

Võtame teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end turvaliselt, kui jagate meiega oma isikuandmeid. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Rakendame vajalikke meetmeid tagamaks, et Teie isikuandmed on kaitud, ja Teie isikuandmete töötlemine on kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja protseduuridega. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seadusi, juhiseid ja protseduure järgiksime.

Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust. Käesolevas informatiivses tekstis kirjeldame, kuidas ja kus me töötleme Teile väljastatud dokumentidega seotud isikuandmeid.

 • Mis teavet me kogume ja miks seda teeme?

  Dokumentide väljastamine ja haldamine

  Töötleme Teie isikuandmeid selleks, et tagada maksukohustuste korrektne täitmine, korrektsete raamatupidamisdokumentide väljastamine ja kauba soetamise deklareerimiseks riigiasutustele, samuti selleks, et saaksime Teile väljastada ja administreerida dokumente nagu näiteks arveid, kui ostate kaupu meie kaubanduskeskustest.

  Kui te oma isikuandmeid ei esita, ei saa me väljastada raamatupidamisdokumente (arveid) ega deklareerida teie kauba soetamist riigiasutustele.

  Isikuandmete kategooriad:

  • Isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood jne)

  • Kontaktandmed (nt isiklik telefoninumber, isiklik e-posti aadress, kodune aadress)

  • Ettevõtte teave (ettevõtte nimi, isiku ametinimetus jne)

  Õiguslik alus:

  • Oma õiguslike kohustuse täitmiseks.

  Säilitamisperiood:

  • Kõiki raamatupidamisdokumente säilitatakse 7 aastat alates kauba ostmisest või muu alusdokumendi väljastamisest.

  Õigusnõuete käsitlemine

  Võime töödelda teie isikuandmeid, et esitada, menetleda ja kaitsta õiguslikke nõudeid ning kaitsta ettevõtte huve.

  Isikuandmete liigid:

  • Teave võimalike olukordade kohta (olukorra liik, olukorra tekkimise aeg ja kuupäev, olukorra kirjeldus, alusdokumendid jms).

  • Kasutaja loodud isikuandmed (nt teave meie infosüsteemides toimuva tegevuse kohta, käitumine digikanalites, rikkumisest teataja kinnitus, et ta on teadlik valeandmete esitamise õiguslikest tagajärgedest, ja kinnitus, et esitatud teave on õige; rikkumisest teataja valik, kas ta soovib esitada teate rikkumisest teatajate kaitsmise seaduse alusel või mitte, jne).

  • Õigusnõuete haldamise teave.

  Seaduslik alus:

  • Meie õigustatud huvi

  Säilitamisperiood:

  • Kuni õigusnõuete lahendamiseni ja otsuste täitmiseni. Kuni seadus või juhised või muud dokumendid või protseduuride rikkumised seda nõuavad. Andmed salvestatakse kolm aastat pärast otsuse tegemist uurimise lõpetamist või kuni kohtu lõpliku otsuse täitmiseni (va juhul, kui kohtuotsuse täitmine nõuab rohkem kui kolm aastat).

 • Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

  Teilt endalt

  Meie saame isikuandmed, mille Teie meile esitate, et saaksime väljastada alusdokumente, nagu näiteks arved meie kaubanduskeskustest ostetud kaupade kohta.

 • Isikuandmete jagamine

  Teenusepakkujad

  Võime edastada Teie isikuandmeid ettevõtetele, kes osutavad meile teenuseid, näiteks arhiveerimisteenuseid. Need ettevõtted võivad teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega tohi neid kasutada muul eesmärgil. Lisaks on nad kohustatud säilitama teie isikuandmeid vastavalt seadusele ja meie koostöölepingule.

  Kontserni ettevõtted

  Võime edastada Teie isikuandmeid Rimi Baltic kontserniga seotud ettevõtetele, kui alusdokumendid on seotud ka teiste Rimi Baltic kontserni ettevõtte(te)ga.

  Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohalikud omavalitsusasutused

  Oleme vastava nõudmise korral seadusega kohustatud esitama teie isikuandmed õiguskaitseorganitele.

  Võime edastada ka teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et koostada, esitada ja kaitsta oma õigustatud huve.

 • Kus me töötleme teie isikuandmeid?

  Püüame alati töödelda teie isikuandmeid ELi/EMP-siseselt. Teie isikuandmeid ei edastata ega töödelda väljaspool EL/EMP territooriumi.

 • Teie õigused

  Andmekaitseseaduses nähakse teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulk õigusi.

  Juurdepääs isikuandmetele

  Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie rikkumisest teatamise töörühmale kirjalik taotlus.

  Isikuandmete parandamine

  Kui teie meelest on teid puudutav teave vale või puudulik, on teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie rikkumisest teatamise töörühmale kirjalik taotlus.

  Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

  Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame teie andmete töötlemist juhul, kui meil on andmetöötluse jätkamiseks mõjuvad motiveeritud põhjused, näiteks õigusliku nõude kehtestamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks.

  Selle õiguse kasutamiseks esitage meie rikkumisest teatamise töörühmale või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Kustutamine

  Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti aga juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie rikkumisest teatamise töörühmale või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Töötlemise piiramine

  Teatud tingimustel on teil ka õigus oma isikuandmete töötlemist piirata. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie rikkumisest teatamise töörühmale või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

  Kui teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

  Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

  Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

  RIMI EESTI FOOD AS, registrikood 10263574

  Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, Harjumaa, 75308

  Telefoninumber: +372 605 9400

  E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

  Andmekaitseametniku kontaktandmed

  E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

  Teil on võimalik ka ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga, saates meile kirja ülalnimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitseametnikule.