Kandideerija

Loe, kuidas ja miks me töötleme sinu personaalseid andmeid juhul kui kandideerid meile tööle või praktikale.

Rikkumisest teatamise privaatsuspoliitika

Võtame teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end turvaliselt, kui jagate meiega oma isikuandmeid. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Võtame asjakohaseid meetmeid, et kindlustada teie isikuandmete kaitse, ja tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seadusi, juhiseid ja korda järgiksime.

Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust. Käesolevas teabetekstis kirjeldame seetõttu, kuidas ja kus me töötleme isikuandmeid rikkumisest teatamise protsessis Rimis ja rikkumisest teatajate kättemaksu eest kaitsmise kontekstis.

 • Mis teavet me kogume ja miks seda teeme?

  Rikkumisest teatamise protsessi haldamine

  Me töötleme teie isikuandmeid selleks, et:

  • saada rikkumisest teatamise teateid;
  • viia ellu esimene sõelumine, kas teade on asjakohane/ebasobiv kui rikkumisest teatamise juhtum;
  • koguda uurimise ajal vajalikku teavet;
  • viia ellu uurimine seoses teates esitatud ja uurimise käigus kogutud teabega ning teha teate kohta otsus.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood jne)

  • Demograafilised andmed (sünniaeg, kui see on märgitud isikukoodi asemel jne)

  • Ettevõtte teave (ettevõtte nimi, isiku ametinimetus jne)

  • Tööalane teave (töötamise kellaaeg ja kuupäev, töösuhe, ametikoht, töökohustused, töökoht jne)

  • Praktika andmed (praktika aeg, kui rikkumisest teataja või asjassepuutuv isik on/oli praktikant jne)

  • Kontaktandmed (nt isiklik telefoninumber, isiklik e-posti aadress, kodune aadress)

  • Suhtlusandmed (metaandmed, e-kirja sisu, telefonikõne jne)

  • Teave võimalike olukordade kohta (olukorra liik, olukorra tekkimise aeg ja kuupäev, olukorra kirjeldus, saatedokumendid jms)

  • Kasutaja loodud isikuandmed (nt teave meie infosüsteemides toimuva tegevuse kohta, käitumine digikanalites, rikkumisest teataja kinnitus, et ta on teadlik valeandmete esitamise õiguslikest tagajärgedest, ja kinnitus, et esitatud teave on õige; rikkumisest teataja valik, kas ta soovib esitada teate rikkumisest teatajate kaitsmise seaduse alusel või mitte, jne)

  • Audiovisuaalne materjal (kõnesalvestus – kui kohtumine rikkumisest teatajaga salvestatakse)

  • Seadusliku kohustuse täitmise teave

  • Muud andmed, mis on teate uurimise käigus esitatud ja/või vajalikud

  Seaduslik alus:

  • Oma õiguslike kohustuse täitmiseks

  Säilitamisperiood:

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Suhtluse haldamine avalduse esitaja või rikkumisest teatajaga

  Me töötleme teie isikuandmeid selleks, et:

  • nõustada teid, kui võtate meiega e-posti teel ühendust küsimustes, mis on seotud rikkumisest teatamise protsessiga;
  • suhelda teate esitanud rikkumisest teatajaga, et teavitada teda teate kättesaamisest, otsusest lugeda teade sobivaks/ebasobivaks rikkumisest teatamise juhtumiks, uurimise käigust ja otsusest jne;
  • suhelda rikkumisest teatajaga teate üksikasjade täpsustamiseks.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood jne)

  • Kontaktandmed (nt isiklik telefoninumber, isiklik e-posti aadress, kodune aadress)

  • Suhtlusandmed (metaandmed, e-kirja sisu, telefonikõne jne)

  • Seadusliku kohustuse täitmiseks.

  Seaduslik alus:

  • Oma õiguslike kohustuse täitmiseks

  Säilitamisperiood:

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Ametkonna teavitamine rikkumisest teatajalt laekunud teatest

  Me töötleme teie isikuandmeid, kui teade ei olnud anonüümne, et teavitada riiklikku ametkonda rikkumisest teatajalt laekunud teatest, kui see on nõutav kohaliku rikkumisest teatajate kaitse seaduse alusel. Ametkonda tuleb teavitada järgmistel juhtudel:

  • rikkumisest teataja esitas teate rikkumisest teatajate kaitse alusel ja taotles ametkonna poolt tagatud rikkumisest teatajate kaitset;
  • kui väidetavalt on toime pandud või kavatsetakse toime panna rikkumisest teatajate kaitset käsitlevas seaduses nimetatud ebaseaduslik tegevus.

  Kui otsustate teate esitada anonüümselt, ei püüa me teid tuvastada ega edasta teie andmeid ametkonnale.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood jne)

  • Demograafilised andmed (sünniaeg, kui see on märgitud isikukoodi asemel jne)

  • Kontaktandmed (nt isiklik telefoninumber, isiklik e-posti aadress, kodune aadress)

  • Teave võimalike olukordade kohta (olukorra liik, olukorra tekkimise aeg ja kuupäev, olukorra kirjeldus, saatedokumendid jms)

  • Seadusliku kohustuse täitmiseks.

  Seaduslik alus:

  • Oma õiguslike kohustuse täitmiseks

  Säilitamisperiood:

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Rikkumisest teatajate kaitsmine kättemaksu eest

  Rikkumisest teataja isikut hoitakse konfidentsiaalsena kõigis teatamise protsessi etappides ja pärast selle lõppu, välja arvatud juhul, kui on vaja täita õiguslikku kohustust, et tagada kaitse kättemaksu eest. Sellisel juhul võib teavet rikkumisest teataja või tema sugulase või toetaja kohta avaldada tema ülemusele või muule isikule, kes teeb otsuse, et tagada tema kaitse kättemaksu eest (nt töötingimuste halvenemine, töölepingu lõpetamine jne).

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood jne)

  • Ettevõtte teave (ettevõtte nimi, isiku ametinimetus jne)

  • Tööalane teave (töötamise kellaaeg ja kuupäev, töösuhe, ametikoht, töökohustused, töökoht jne)

  • Praktika andmed (praktika aeg, kui rikkumisest teataja või asjassepuutuv isik on/oli praktikant jne)

  • Seadusliku kohustuse täitmiseks.

  Seaduslik alus:

  • Oma õiguslike kohustuse täitmiseks

  Säilitamisperiood:

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Õigusnõuete käsitlemine

  Võime töödelda teie isikuandmeid, et kehtestada, teostada ja kaitsta õiguslikke nõudeid ning kaitsta ettevõtte huve.

  Isikuandmete liigid (Kõik eespool nimetatud andmete kategooriad):

  • Isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood jne)

  • Demograafilised andmed (sünniaeg, kui see on märgitud isikukoodi asemel jne)

  • Ettevõtte teave (ettevõtte nimi, isiku ametinimetus jne)

  • Tööalane teave (töötamise kellaaeg ja kuupäev, töösuhe, ametikoht, töökohustused, töökoht jne)

  • Praktika andmed (praktika aeg, kui rikkumisest teataja või asjassepuutuv isik on/oli praktikant jne)

  • Kontaktandmed (nt isiklik telefoninumber, isiklik e-posti aadress, kodune aadress)

  • Suhtlusandmed (metaandmed, e-kirja sisu, telefonikõne jne)

  • Teave võimalike olukordade kohta (olukorra liik, olukorra tekkimise aeg ja kuupäev, olukorra kirjeldus, saatedokumendid jms)

  • Kasutaja loodud isikuandmed (nt teave meie infosüsteemides toimuva tegevuse kohta, käitumine digikanalites, rikkumisest teataja kinnitus, et ta on teadlik valeandmete esitamise õiguslikest tagajärgedest, ja kinnitus, et esitatud teave on õige; rikkumisest teataja valik, kas ta soovib esitada teate rikkumisest teatajate kaitsmise seaduse alusel või mitte, jne)

  • Audiovisuaalne materjal (kõnesalvestus – kui kohtumine rikkumisest teatajaga salvestatakse)

  • Seadusliku kohustuse täitmise teave

  • Muud andmed, mis on teate uurimise käigus esitatud ja/või vajalikud

  Seaduslik alus:

  • Meie õiguslik huvi

  Säilitamisperiood:

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

 • Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

  Teilt endalt

  Isikuandmeid kogutakse avalduse esitajalt ja rikkumisest teatajalt sidevahenditest, teatest, lisatud dokumentidest, täiendavalt esitatud teabest.

  Kolmandatelt isikutelt

  Uurimise käigus võidakse koguda teavet teistelt isikutelt – äripartneritelt, tunnistajatelt, asjassepuutuvatelt isikutelt, muudelt isikutelt, kes võivad anda uurimise jaoks vajalikku teavet.

  Infosüsteemidest

  Teate eelhindamise ja uurimise ajal võidakse andmeid töödelda meie enda infosüsteemidest.

 • Isikuandmete jagamine

  Teenuseosutajad

  Võime jagada teie isikuandmeid meile näiteks järgmiseid teenuseid pakkuvate ettevõtetega:

  • rikkumisest teatamise teenus, kui teateid hallatakse veebilehe kaudu;
  • andmemajutusteenused;
  • infosüsteemide arendus- ja hooldusteenused;
  • välisjuristid.

  Need teenuseosutajad saavad teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Samuti on nad kooskõlas seaduse ja meie koostöölepinguga kohustatud teie isikuandmeid kaitsma.

  Kontserni ettevõtted

  Me ei jaga kohaliku sisekanali kaudu saadud isikuandmeid Rimi kontserni ettevõtetega, välja arvatud juhul, kui probleemi lahendamiseks on vaja kaasata eriteadmistega uurijat teisest Rimi kontserni ettevõttest. Sellisel juhul kohustub kaasatud uurija hoidma teabe rikkumisest teatamise juhtumi kohta konfidentsiaalsena.

  Kui esitate teate kontserni kanali kaudu, uurib seda ICA Gruppen AB. ICA rikkumisest teatamise töörühm võib küsida Rimi ettevõttelt teavet ja abi (nt vajaliku teabe kogumiseks Rimi süsteemidest, pädeva ametkonna teavitamiseks teatest).

  Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohalikud omavalitsusasutused

  Oleme vastava nõudmise korral seadusega kohustatud esitama teie isikuandmed õiguskaitseorganitele.

  Võime edastada ka teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et koostada, esitada ja kaitsta oma õigustatud huve.

 • Kus me töötleme teie isikuandmeid?

  Töötleme teie isikuandmeid alati ELi/EMP-siseselt.

  Teatud juhtudel võivad lepingulised teenusepakkujad kanda teie isikuandmed üle väljaspool ELi/EMPd asuvasse riiki või neid seal töödelda. Teie isikuandmetele piisava kaitse tagamiseks teeme nende edastamisel väljapool ELi/EMPd asuvasse riiki kindlaks, et teie isikuandmete kaitseks on võetud piisavad kaitsemeetmed.

 • Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

  Kui rikkumisest teataja esitas oma teate vastavalt rikkumisest teatajate kaitse seadusele ja taotles rikkumisest teatajate kaitset vastavalt sellele seadusele, töödeldakse isikuandmeid viis aastat alates viimasest otsusest esitatud teabe läbivaatamiseks, välja arvatud juhul, kui andmeid on vaja töödelda kauem.

  Kui rikkumisest teataja kasutas rikkumisest teatamise teenust, kuid ei esitanud oma teadet vastavalt rikkumisest teatajate kaitse seadusele, tuleb rikkumisest teatamise juhtumi isikuandmed kustutada kahe kuu jooksul pärast uurimise lõpetamist, välja arvatud juhul, kui andmeid töödeldakse õigusnõuete kehtestamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks.

  Kui juhtumit ei loeta rikkumisest teatamise juhtumiks ja kui seda ei uurita ettevõtte algatusel, võib sellest loobuda. Seejärel kustutatakse isikuandmed 30 päeva jooksul pärast juhtumi lõpetamise otsust.

  Kui andmeid töödeldakse õigusliku nõude kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks:

  • kui kohtumenetlus on pooleli, töödeldakse andmeid ühe aasta jooksul pärast lõpliku, edasikaebamisele mittekuuluva kohtuotsuse vastuvõtmist;
  • kui kohtumenetlust ei algatata, kuid nõue ei ole lahendatud, töödeldakse andmeid kuni nõude lahendamiseni, kuid mitte kauem, kui isik saab oma rikutud õigust kaitsta seaduses sätestatud tingimustel, esitades nõude kohtusse.

 • Teie õigused

  Andmekaitseseaduses nähakse teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulk õigusi.

  Juurdepääs isikuandmetele

  Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie rikkumisest teatamise töörühmale kirjalik taotlus.

  Isikuandmete parandamine

  Kui teie meelest on teid puudutav teave vale või puudulik, on teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie rikkumisest teatamise töörühmale kirjalik taotlus.

  Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

  Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame teie andmete töötlemist juhul, kui meil on andmetöötluse jätkamiseks mõjuvad motiveeritud põhjused, näiteks õigusliku nõude kehtestamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks.

  Selle õiguse kasutamiseks esitage meie rikkumisest teatamise töörühmale või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Kustutamine

  Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti aga juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie rikkumisest teatamise töörühmale või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Töötlemise piiramine

  Teatud tingimustel on teil ka õigus oma isikuandmete töötlemist piirata. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie rikkumisest teatamise töörühmale või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

  Kui teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

  Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

  Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

  RIMI EESTI FOOD AS, registrikood 10263574

  Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, Harjumaa

  Telefoninumber: +372 605 9400

  E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

  Rikkumisest teatamise töörühma kontaktid:

  Konfidentsiaalsuse tagamiseks võite küsida rikkumisest teatamise töörühmalt andmetöötluse kohta lisateavet e-posti aadressil report.ee@rimibaltic.com.

  Andmekaitseametniku kontaktandmed

  E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

  Teil on võimalik ka ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga, saates meile kirja ülalnimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitseametnikule.