Teave isikuandmete töötlemise kohta Rimi värbamisprotsessides

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end turvaliselt, kui jagate meiega oma isikuandmeid. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Oleme võtnud kasutusele asjakohaseid meetmeid, et kindlustada teie isikuandmete kaitse ja tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ametisse ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seadusi, juhiseid ja korda järgiksime.

Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust, seetõttu kirjeldame selles teavitavas tekstis, kuidas ja kus me isikuandmeid värbamis- ja praktikantide valimise protsessi käigus töötleme.

 • Mis teavet me kogume ja miks me seda teeme?

  Olete kohustatud esitama vaid kehtivaid ja tõeseid isikuandmeid ning vaid sellised andmed on käesolevas teavitavas tekstis nimetatud eesmärgi täitmisel asjakohased ja vajalikud. Olenevalt vaba ametikoha või praktikakoha liigist võime mõnel juhul teilt paluda lisateavet, nt teavet juhiloa olemasolu kohta. Kui esitate teavet, mida värbamis- ja praktikantide valimise protsessi käigus ei nõuta, siis seda arvesse ei võeta.

  Kui te ei nõustu isikuandmete töötlemisega käesolevas teavitavas tekstis kirjeldatud viisil, siis teie taotlust värbamisprotsessi ega praktikantide valimise protsessi käigus ei hinnata.

  Taotlust saate esitada ja käesolevas teavitavas tekstis esitatud õigusi kasutada, kui olete vähemalt 18-aastane või erandjuhtudel vähemalt 15-aastane.

  Taotluse hindamine värbamisprotsessi käigus

  Töötleme teie isikuandmeid, et hinnata teie taotlust meie värbamisprotsessi ajal:

  • kui taotlete konkreetset vaba ametikohta;
  • kui esitate taotluse;

  • kui oleme teiega ühendust võtnud mõne värbamisettevõttega koostööd tehes või laialdaselt kasutatavates ja/või avalikes karjääriportaalides või andmebaasides (näiteks LinkedIn, CV Online, CV Keskus vms) teie profiilil saadaoleva kutsealase teabe põhjal või teie sõbra või tuttava soovitusel;

  • kui saame koostöö käigus taotluse tööagentuurilt, nt riikliku tööhõiveameti hallatavalt ELi rahastatavalt projektilt, Eesti Töötukassalt vms.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, isikukood jne

  • Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne

  • Pädevuse andmed, nt töökogemus, haridus, tunnistused, kursused, keeleoskus jne

  • Võrdlusandmed, nt konkreetse isiku tunnused jne

  • Hindamisteave, nt soorituse hindamine, hinnangud, testid jne

  Seaduslik alus:

  • Teie nõusolek ja meie õigustatud huvi tagada oma ettevõtte tegevused

  Säilitamisperiood:

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Taotluse hindamine praktikantide valimise protsessi käigus

  Töötleme teie isikuandmeid, et hinnata teie taotlust meie praktikantide valimise protsessi ajal:

  • kui taotlete konkreetset praktikandikohta;

  • kui esitate taotluse sooviga, et võtaksime teiega ühendust meie muude vabade praktikandikohtade puhul;

  • kui meile esitab meie koostöö raames taotluse mõni haridusasutus või -organisatsioon;

  • kui oleme võtnud teiega ühendust, tuginedes laialdaselt kasutatavates ja/või avalikes karjääriportaalides või andmebaasides (näiteks CV Keskus, Linkedln, CV Online vms) teie profiilil saadaolevale kutsealasele teabele.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, isikukood jne

  • Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne

  • Praktikaandmed, nt praktikaaeg, praktikanõuded jne

  Seaduslik alus:

  • Teie nõusolek

  Säilitamisperiood

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Kandideerija soovituste kogumine ja hindamine

  Kui töökohale kandideerija märkis teid ära soovitajana, töötleme teie isikuandmeid kandideerija kohta soovituste kogumiseks ja hindamiseks värbamisprotsessi käigus.

  Kui töökohale kandideerija on varem meie juures töötanud, võime paluda soovitusi ka Rimi töötajatelt, kes kandideerijaga koos töötasid.

  Isikuandmete liigid

  • Pädevuse andmed, nt töökogemus, haridus, tunnistused, kursused, keeleoskus jne

  • Tulemuslikkuse teave, nt eesmärgid, saavutused, tõhususe statistika jne

  • Võrdlusandmed, nt konkreetse isiku tunnused jne

  Seaduslik alus

  • Kandideerija ja Teie nõusolek

  Säilitamisperiood

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Tagasiside kogumine kandideerijatelt värbamisprotsessi kohta

  Töötleme teie isikuandmeid selleks, et saata teile värbamisprotsessi hindamisvorm. Kandidaadi sisend on anonüümne ja seda kogutakse selleks, et parandada meie sisemisi protsesse ning üldist kandidaadikogemust.

  Isikuandmete liigid

  • Tagasiside andmed

  Seaduslik alus

  • Teie nõusolek

  Säilitamisperiood

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Taustakontroll värbamisprotsessi ajal

  Võime töödelda teie isikuandmeid, et saada soovituslikku teavet teie sobivuse kohta ametikohale kandideerimiseks ja maandada personaliga seotud äririske ning kaitsta Rimi vara, kliente, töötajaid. Värbamisprotsessi raames võidakse taustakontrolli teha ainult kandidaatidele, kes kandideerivad konkreetsetele suuremat vastutust nõudvatele ametikohtadele kaupluses ja kontoris (nt kaupluse administratsioon, kassapidaja, isikud, kellel on õigus siseneda kauplusesse väljaspool kaupluse tööaega. Lõppvooru kandidaadid ametikohtadele, kelle töökohustuste hulka kuulub võtta ettevõtte eest juriidiline ja rahaline vastutus, kes avaldavad olulist mõju äripartnerite valikule ja kulutustele, omavad esindusfunktsiooni, nt tippjuhtkond, juhtivad ametikohad vastavates spetsiifilistes osakondades). Taustakontrolli algatab isik, kes värbamist alustab (nt värbamisspetsialist, kaupluse juhataja). Kui kandideerite vastavatele ametikohtadele, palutakse teil täita ankeet, milles teid teavitatakse teie esitatud isikuandmete edasisest töötlemisest taustakontrolli eesmärgil. Taustakontrolli käigus võidakse nt kaupluses vastavale ametikohale kandideerimisel uurida, kas teil on aktiivne kriminaalkaristus finantskuritegude või tervise-, elu- või varavastaste kuritegude sooritamise eest. Kontorisse vastavale ametikohale kandideerimise korral võidakse kontrollida aktiivset kriminaalkaristust finantskuritegude või tervise-, elu- või varavastaste kuritegude sooritamise eest, selget huvide konflikti, erakordselt halba mainet meedias (kohaldub kõrge avaliku tähelepanuga esindusfunktsioone kandvatele ametikohtadele), finantsraskusi (nt pankrotid, võlgade sundsissenõudmine; kohaldub raamatupidamisega seotud ametikohale, millel puhul on otsene ligipääs Rimi finantsvaradele).

  Isikuandmete liigid

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, isikukood jne
  • Autentimisteave, nt teave digiallkirja, salasõna, kinnituskoodi jms kohta
  • Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne
  • Tööhõive teave, nt töötamise kellaaeg ja kuupäev, töösuhe, ametikoht, töökohustused, tööluba jne
  • Teave teiseste ametikohtade ja huvide konfliktide kohta, nt kõrvaltöö tüüp, finantshuvid teistes ettevõtetes, huvide konfliktid jne
  • Krediiditeave, nt krediididokumendid, maksevõime, krediidivõime jne
  • Teave kriminaalkuritegude kohta, nt kriminaalkuritegude registrid, ametlikud avalikud teadaanded kuritegude kohta jne.

  Seaduslik alus

  • Meie õigustatud huvi maandada inimressurssidega seotud äririske ning kaitsta Rimi vara, kliente ja töötajaid

  Säilitamisperiood

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Õigusnõuete käsitlemine

  Võime töödelda teie isikuandmeid, mida võeti värbamis- või praktikantide valimise protsessi hindamisel arvesse eesmärgiga õigusnõue luua ning seda teostada ja kaitsta.

  Isikuandmete liigid

  Isikuandmed, mis meil juba on teie kohta.

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, isikukood jne
  • Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne
  • Pädevuse andmed, nt töökogemus, haridus, tunnistused, kursused, keeleoskus jne
  • Võrdlusandmed, nt konkreetse isiku tunnused jne
  • Hindamisteave, nt soorituse hindamine, hinnangud, testid jne

  Seaduslik alus

  • Meie õigustatud huvi koostada ja esitada õiguslikke nõudeid või kaitsta end õiguslike nõuete eest

  Säilitamisperiood

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“
 • Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

  Teilt endalt

  Kogume isikuandmeid, mida te meile enda kohta esitate, näiteks kui esitate taotluse,võtate meiega ühendust jne.

  Muudest allikatest

  Võime isikuandmeid koguda mõnelt värbamisettevõttelt või karjääriportaalidest või andmebaasidest, kuhu olete oma CV postitanud (näiteks, kuid mitte ainult, LinkedIn, CV Online, CV Keskus) või teid kandidaadiks soovitanud sõbralt või tuttavalt või tööagentuurilt või haridusasutuselt ja -organisatsioonilt.

  Võime taustakontrolli käigus koguda isikuandmeid ka välistest infosüsteemidest ja andmebaasidest, nt äriregistrist, kinnisvararegistrist, krediidiandmete registrist, karistusregistrist, ametlikest teadaannetest, Riigi Teatajast; avalikest otsingumootoritest (nt Google), sotsiaalplatvormidelt (ainult avalikult kättesaadav teave, nt LinkedIn).

 • Isikuandmete jagamine

  Teenusepakkujad

  Me jagame teie isikuandmeid meile teenuseid pakkuvate ettevõtetega, näiteks värbamisettevõtetega. Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Samuti on nad vastavalt seadusele ja meie koostöölepingule kohustatud teie isikuandmeid kaitsma.

  • Andmekeskuse teenusepakkujad
  • Andmebaasid ja värbamiskanalid
  • Värbamisfirmad
  • Infosüsteemide arendus- ja hooldusteenuste pakkujad

  Kontserni ettevõtted

  Kui teie kandideerimine ja/või praktika on seotud kontserni Rimi Baltic muu(de) ettevõt(e)tega, võime teie isikuandmeid jagada kontserni Rimi Baltic ettevõt(e)tega.

  Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohaliku omavalitsuse asutused

  Võime vastava nõudmise korral esitada teie isikuandmed õiguskaitseorganitele ning riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele. Võime edastada ka teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et täita oma õigustatud huve õigusnõuete koostamisel, esitamisel ja kaitsmisel.

 • Kus töötleme Teie isikuandmeid?

  Töötleme teie isikuandmeid alati Euroopa Liidu (EL)/ Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) siseselt. Teie isikuandmeid ei edastata väljaspool ELi/EMPd asuvatesse riikidesse ega ka töödelda seal.

 • Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

  Värbamisprotsessi kohta tagasiside jaoks vajalikud värbamis- ja isikuandmed:

  Alates kandideerija isikuandmete esitamise või laekumise kuupäevast kuni kaheteistkümne (12) kuu möödumisel.

  Praktika korral:

  Kuni kaheksa (8) kuu jooksul alates praktikantide valimise protsessi lõppemisest.

  Taustakontrolliks vajalikud isikuandmed:

  Alates kandideerija isikuandmete esitamise või laekumise kuupäevast kuni kolme (3) kuu möödumisel. Tegeliku taustakontrolli kohta arvestust ei peeta.

   

  Õigusnõude korral säilitame teie andmeid vastava uurimise lõpetamiseni ja õigusnõude lahendamiseni.

 • Teie õigused

  Andmekaitseseaduses nähakse teile seoses isikuandmete töötlemisega ette järgmised õigused:

  Juurdepääs isikuandmetele

  Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme. Selle õiguse kasutamiseks võite meile või meie andmekaitsevolinikule esitada kirjaliku taotluse.

  Isikuandmete parandamine

  Kui teie meelest on teid puudutav teave vale või puudulik, on teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha. Selle õiguse kasutamiseks võite meile või meie andmekaitsevolinikule esitada kirjaliku taotluse.

  Nõusoleku tühistamine

  Kuna töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

  Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame teie andmete töötlemist juhul, kui meil on andmetöötluse jätkamiseks mõjuvad motiveeritud põhjused. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Kustutamine

  Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti aga juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitsevolinikule kirjalik taotlus.

  Töötlemise piiramine

  Teatud tingimuste korral on teil ka õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Andmete ülekandmise õigus

  Samuti on teil õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele vastutavale andmetöötlejale („andmete ülekantavus“). See õigus puudutab ainult neid andmeid, mille olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja mille puhul töötlemist teostatakse automaatselt. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

  Kui teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

  Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

  Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

  Rimi Eesti Food AS, registreerimise number 10263574

  Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald Eesti

  Telefoninumber: +373 605 9400

  E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

  Andmekaitseametniku kontaktandmed

  E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

  Teil on võimalik võtta ühendust ka meie andmekaitsevolinikuga, saates meile kirja eespool nimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitsevolinikule.

Viimati muudetud: 14.10.2019