Teave isikuandmete töötlemise kohta Rimi värbamisprotsessides

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end oma isikuandmete edastamisel turvaliselt. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Oleme võtnud kasutusele asjakohased meetmed, et kindlustada Teie isikuandmete kaitse ja tagame, et Teie isikuandmete töötlemine on kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ametisse ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seaduseid, juhiseid ja korda järgiksime.

Peame Teie isikuandmete töötlemisel oluliseks läbipaistvust, seetõttu kirjeldame antud teavitavas tekstis, kuidas ja kus me isikuandmeid värbamis- ja praktikantide valimise protsessi käigus töötleme.

 • Millist liiki teavet me kogume ja miks me seda teeme?

  Olete kohustatud esitama vaid kehtivaid ja tõeseid isikuandmeid ning vaid sellised andmed on käesolevas teavitavas tekstis mainitud eesmärgi täitmisel asjakohased ja vajalikud. Olenevalt vakantse ameti- või praktikakoha liigist võime mõnel juhul teilt paluda lisateavet, nt teavet juhiloa olemasolu kohta. Kui esitate teavet, mida värbamis- ja praktikantide valimise protsessi käigus ei nõuta, siis seda arvesse ei võeta.

  Kui te ei nõustu isikuandmete töötlemisega käesolevas teavitavas tekstis kirjeldatud viisil, siis Teie (ega Teie eestkoste all oleva isiku) taotlust värbamisprotsessi ega praktikantide valimise protsessi käigus ei hinnata.

  Te saate esitada taotluse, luua kandideerija konto Rimi karjäärilehel ning kasutada käesolevas teavitavas tekstis esitatud õiguseid.

  Taotluse hindamine värbamisprotsessi käigus

  Teie ja/või Teie eestkoste all oleva isiku isikuandmeid töötleme selleks, et värbamisprotsessi käigus hinnata Teie või Teie eestkoste all oleva isiku taotlust, seda järgmistel juhtudel:

  • kui taotlete konkreetset vaba ametikohta;
  • kui esitate taotluse ja/või avaldate Rimi karjäärilehel soovi, et võtaksime Teiega ühendust meie vabade ametikohtade asjus;
  • kui oleme Teiega ühendust võtnud mõne värbamisettevõttega koostööd tehes või laialdaselt kasutatavates ja/või avalikes karjääriportaalides või andmebaasides (nt LinkedIn, CV Online, CV Keskus) Teie profiilil saadaoleva kutsealase teabe põhjal või Teie sõbra või tuttava soovitusel;
  • kui saame koostöö käigus taotluse Eesti Töötukassalt.

  Isikuandmete liigid:

  • Teie ja/või Teie eestkoste all oleva isiku nimi ja perekonnanimi
  • kontaktandmed
  • haridus (sh koolituskursused/sertifikaadid)
  • erialane kogemus
  • keelteoskus
  • IT-oskused
  • soovitused
  • andmed E-riigi karistusregistrist
  • eelistused vabade ametikohtade suhtes
  • muud oskused antud vaba ametikoha suhtes,
  • mille kohta taotluse esitate

  Seaduslik alus:

  • Teie nõusolek ja meie õigustatud huvi tagada oma ettevõtte tegevused

  Säilitamisperiood:

  • Kuni 1 aasta alates taotleja isikuandmete esitamise või laekumise kuupäevast

  Taotluse hindamine praktikantide valimise protsessi käigus

  Teie ja/või Teie eestkoste all oleva isiku isikuandmeid töötleme selleks, et praktikantide valimise protsessis hinnata Teie või Teie eestkoste all oleva isiku taotlust, seda järgmistel juhtudel:

  • kui taotlete konkreetset praktikakohta;
  • kui esitate taotluse sooviga, et võtaksime Teiega ühendust meie muude vabade praktikakohtade puhul;
  • kui meile esitab meie koostöö raames taotluse mõni haridust edendav haridusasutus või - organisatsioon;
  • kui oleme võtnud kas Teie või Teie eestkoste all oleva isikuga ühendust, tuginedes laialdaselt kasutatavates ja/või avalikes karjääriportaalides või andmebaasides (nt CV Keskus, LinkedIn, CV Online) Teie profiilil saadaolevale kutsealasele teabele.

  Isikuandmete liigid:

  • Teie ja/või Teie eestkoste all oleva isiku nimi ja perekonnanimi
  • kontaktandmed
  • teave omandatava
  • kvalifikatsiooni kohta
  • praktika aeg
  • praktikakoolituse nõudmised selle praktika puhul, mille kohta taotluse esitate

  Seaduslik alus:

  • Teie nõusolek

  Säilitamisperiood

  • Kuni ühe (1) kuu jooksul praktikantide valimise protsessi lõppemisest kas praktikalepingu allkirjastamisega või meie keeldumisotsusega.

  Taotleja soovituste kogumine ja hindamine

  Kui ametikohale kandideerija märkis teid ära soovitajana, töötleme Teie isikuandmeid taotleja kohta soovituste kogumiseks ja hindamiseks värbamisprotsessi käigus.

  Kui ametikoha taotleja on varem meie juures töötanud, küsime kandidaadi nõusolekul soovitusi kandidaadi kohta ka Rimi töötajatelt, kes taotlejaga koos töötasid.

  Isikuandmete liigid

  • Teave töökogemuste kohta
  • teave töösoorituse kohta
  • iseloomujooned

  Seaduslik alus

  • Taotleja ja soovitaja nõusolek

  Säilitamisperiood

  • Taotleja isikuandmete salvestamise aja jooksul

  Värbamisprotsessi kohta kandidaatide tagaside kogumine

  Töötleme Teie isikuandmeid selleks, et saada Teie tagasisidet värbamisprotsessi osas (saadame Teile värbamisprotsessi hindamiseks küsitlusvormi). Kandidaatide hinnangud on anonüümsed ning neid kogutakse meie sisemiste protsesside ja kandidaadikogemuse parendamise eesmärgil.

  Isikuandmete liigid

  E-posti aadress

  Seaduslik alus

  • Teie nõusolek

  Säilitamisperiood

  • Kuni üks (1) aasta alates isikuandmete esitamise või laekumise kuupäevast.

  Õigusnõuetega tegelemine

  Võime töödelda Teie ja/või Teie eestkoste all oleva isiku isikuandmeid, mida võeti värbamis- või praktikantide valimise protsessi hindamisel arvesse, eesmärgiga õigusnõue luua ning seda teostada ja kaitsta.

  Isikuandmete liigid

  Isikuandmed, mis meil Teie ja/või Teie eestkoste all oleva isiku kohta olemas on:

  • Teie ja/või Teie eestkoste all oleva isiku nimi ja perekonnanimi
  • kontaktandmed
  • haridus (sh koolituskursused/sertifikaadid)
  • erialane kogemus
  • keelteoskus
  • IT-oskused
  • soovitused
  • muud oskused seoses vaba töökohaga
  • meiepoolsed töövestluse märkmed ja muud dokumendid, mis värbamisprotsessi käigus koostati

  Seaduslik alus

  • Meie õigustatud huvi

  Säilitamisperiood

  • Vastava uurimise lõpetamiseni ja õigusnõude kohtuliku lahendamiseni või kuni 1aasta peale asjas kohtuvälise kompromissi saavutamist
 • Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

  Teilt endalt

  Kogume isikuandmeid, mille esitate meile enda kohta ja/või Teie eestkoste all olevate isikute kohta näiteks taotlust esitades, ja/või kui märgite Minu Rimi karjääriprofiilil ära, et Teiega ühendust võtaksime jne.

  Muudest allikatest

  Võime isikuandmeid koguda värbamisettevõtetelt, karjääriportaalidest, andmebaasidest (nt LinkedIn, CV Online, CV Keskus), teid kandidaadiks soovitanud sõbralt või tuttavalt, tööagentuurilt, haridust edendavalt haridusasutuselt või -organisatsioonilt.

  Võime isikuandmeid koguda soovitajatelt, kelle olete värbamisprotsessi käigus ära märkinud. Samuti kogume isikuandmeid kohtute infosüsteemidest (karistusregistrid).

 • Isikuandmete jagamine

  Teenusepakkujad

  Et täita Teie suhtes oma kohustusi, jagame Teie isikuandmeid meile teenuseid pakkuvate ettevõtetega, näiteks värbamisettevõtetega. Need ettevõtted saavad Teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on kohustatud töötama kooskõlas seadusetega ja meie koostöölepinguga, et kaitsta Teie isikuandmeid.

  Kontserni ettevõtted

  Kui Teie taotlus ja/või praktika on seotud kontserni Rimi Baltic muu(de) ettevõt(e)tega, võime Teie isikuandmeid jagada kontserni Rimi Baltic ettevõt(e)tega.

  Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohaliku omavalitsuse asutused

  Oleme seadusega kohustatud esitama Teie isikuandmed nõudmisel õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele. Võime edastada ka Teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et täita oma huve luua, nõuda ja kaitsta seaduslikke nõudeid.

 • Kus töötleme Teie isikuandmeid?

  Töötleme Teie isikuandmeid alati Euroopa Liidu (EL) / Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) siseselt. Teatud juhtudel võivad meie lepingulised teenuseosutajad kanda Teie isikuandmed üle ELi/EMP välisesse riiki või töödelda neid ELi/EMP välises riigis. Teie isikuandmete pideva kaitstuse tagamiseks garanteerime meetmete võtmise, näiteks kui riik tagab isikuandmete piisava kaitse, sõlmime teenuseosutajaga andmete töötlemise lepingu, mille kohaselt kaitstakse teenuse osutamisel andmeid meiega samamood. Meile kirjaliku päringu esitamisel saate esitada teabenõudeid ja saada teavet nende riikide kohta, kus Teie isikuandmeid töödeldakse ning kohaldatavate isikuandmete kaitse meetmete kohta.

 • Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

  Värbamise korral:

  • Taotleja isikuandmete esitamise või laekumise kuupäevast kuni üks (1) aasta .
  • Andmed Teie Rimi kodulehel loodud karjääriprofiilis: Profiili loomisest kuni üks (1) aasta.

  Praktika korral:

  • Kuni üks (1) kuu praktikantide valimise protsessi lõppemisest, kas praktikalepingu allkirjastamisest või meie keeldumisotsusest.

  Õigusnõude korral säilitame Teie või Teie eestkoste all oleva isiku andmeid vastava uurimise lõpetamiseni ja õigusnõude lahendamiseni või kuni 1 aasta peale asjas kohtuvälise kompromissi saavutamist.

 • Teie õigused

  Andmekaitseseadus näeb teile seoses isikuandmete töötlemisega ette järgmised õigused:

  Juurdepääs isikuandmetele

  Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme Teiega ja/või Teie eestkoste all oleva isikuga seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me Teie ja/või Teie eestkoste all oleva isiku kohta töötleme. Kui teil on olemas Rimi karjäärilehel kasutajakonto, saate selles Teie kohta olemasoleva teabe (nt nimi, kontaktteave jne) vaatamiseks mis tahes ajal sisse logida. Selle õiguse kasutamiseks võite meile või meie andmekaitseametnikule esitada ka kirjaliku taotluse.

  Isikuandmete parandamine

  Kui Teie meelest on teid ja/või Teie eestkoste all olevat isikut puudutav teave vale või puudulik, on teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha. Kui teil on olemas Rimi karjäärilehel kasutajakonto, saate teatud teavet enda kohta ise parandada; selleks logige Rimi karjäärilehel kasutajakonto kaudu sisse. Selle õiguse kasutamiseks võite meile või meie andmekaitseametnikule esitada ka kirjaliku taotluse.

  Nõusoleku tühistamine

  Kuna töötleme Teie ja/või Teie eestkoste all oleva isiku isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, on teil õigus igal ajal oma isikuandmete töötlemise nõusolek tühistada. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

  Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame Teie ja/või Teie eestkoste all oleva isiku andmete töötlemist juhul, kui meil on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Kustutamine

  Teatud asjaoludel on teil ja/või Teie eestkoste all oleva isikul õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti aga juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Kui teil on olemas Rimi kodulehel loodud karjääriprofiil, saate oma andmed ja profiili ise kustutada; selleks logige Rimi karjäärilehel loodud kasutajakontosse sisse. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Töötlemise piiramine

  Teatud tingimuste korral on teil ja/või Teie eestkoste all oleval isikul samuti õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Andmete ülekandmise õigus

  Samuti on teil ja/või Teie eestkoste all oleval isikul õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele andmetöötlejale („andmete ülekantavus“). See õigus puudutab ainult neid andmeid, mille olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja mida töödeldakse automaatselt. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

  Kui teil ja/või Teie eestkoste all oleval isikul tekib oma isikuandmete töötlemisega seoses küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

  Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

  Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

  Kui värbamisprotsess puudutab Rimi Eesti Food AS-i vabu töökohti või praktikandikohti:

  Rimi Eesti Food AS, registreerimisnumber 10263574

  Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald 7530, Eesti Telefoninumber: +372 6059 400

  E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

  Andmekaitseametniku kontaktandmed

  E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

  Teil on võimalik võtta ühendust ka meie andmekaitseametnikuga, saates meile kirja ülalnimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitseametnikule.

Viimati muudetud: 14.Oct.2019