Jätkusuutlikkuse suunised

Kinnitanud ICA Gruppeni juhatuse poolt 23. aprillil 2020

Sisukord

 1. Sissejuhatus
  1.1 Taust ja eesmärk
   1.2 Kohaldamisala
   1.3.Kommunikatsioon ja rakendamine
 2. Jätkusuutlikkuse suunised
  2.2. Vastavus kehtivatele õigusaktidele
  2.3. Hankimise suunised
  Üldine
  Kvaliteedi tagamine tarnija tasandil
  Keskkonnaalane töö tootmises
  Sotsiaalne vastutus tootmises
  Vastutus kliimamuutuste eest
  Tarneriigid
  Jälgitavus
  Põllumajandus, metsandus ja kalandus
  Loomade heaolu
  Antibiootikumiresistentsus
  Salmonella
  Veetarbimine
  Keemilised ained
  Toodete jätkusuutlikkusalane märgistamine
  Allergiad ja ülitundlikkus
  Tubakas ja alkohol
  Läbipaistvus ja märgistamine
  Toitumine
  Lisaained toidus
  GMO
  Tarbijapakendid
  Vastutustundlikud investeeringud
  2.4. Meie tegevused
  Vastutus
  Kliima
  Pakendid
  Jäätmed
  Energia
  Jahutusvahendid
  Kaubavedu ja ärireisid
  Rajatised
  Tagasikutsumised
  2.5. Teabe- ja kommunikatsioonisuunised
  Teave meie jätkusuutlikkusalase töö kohta
  Kliendisuhted
  2.6. Teadmiste ja tõhususe suunised
 3. Rollid ja vastutus
 4. Erandite juhtimine
 5. Vastavus
 6. Iga-aastane ülevaade

 

1. Sissejuhatus

1.1. Taust ja eesmärk

ICA Gruppeni pühendumus jätkusuutlikkuse tööle ja kogukonna aktiivsele kaasamisele käib käsikäes pikaajalise kasumlikkusega. Töö jätkusuutlikkuse nimel on strateegiline prioriteet ning see on integreeritud kõikidesse kontserni tegevustesse. Kliendid ja teised asjaosalised peaksid tundma end turvaliselt ning usaldama ICA Gruppenit ja selle äritegevust.

ICA Gruppen on kirjutanud alla ÜRO ülemaailmsele kokkuleppele ja võtnud endale kohustuse järgida selle kümmet põhimõtet, mis käsitlevad inimõigusi, töötingimusi, keskkonda ja korruptsioonivastast võitlust. Koos ÜRO jätkusuutlikkuse eesmärkide ning ICA Gruppeni poliitikate ja suunistega moodustavad nad ICA Gruppeni jätkusuutlikkuse töö raamistiku. Jätkusuutlikkuse töö aluseks on kolm märksõna: läbipaistvus, usaldusväärsus ja jälgitavus. Jätkusuutlikkuse töö puhul on ICA Gruppeni juhtpõhimõtted järgmised: tarbija, töötaja, lapse ja keskkonna huvid. Jätkusuutlikkuse poliitika ja suunised kirjeldavad ICA Gruppeni üldist positsiooni jätkusuutlikkuse küsimustes, st kohalikkuse, keskkonna, tervise ja kvaliteedi valdkonnas. Maksu-, ärieetika ja mitmekesisuse valdkonnad kuuluvad eraldi poliitikate ja suuniste alla.

1.2. Kohaldamisala

Jätkusuutlikkuse suuniseid kohaldatakse kõigi ICA Gruppenis tegutsevate ettevõtete suhtes.

1.3. Kommunikatsioon ja rakendamine

Vastutustundliku ettevõtluse direktor tagab, et jätkusuutlikkuse suuniste uusim versioon avaldatakse ICA Gruppeni sisevõrgus. Tegutseva ettevõtte tegevdirektorid vastutavad jätkusuutlikkuse suuniste rakendamise ja järgimise eest.

2. Jätkusuutlikkuse suunised

2.2. Vastavus kehtivatele õigusaktidele

Meie ja meie poolt pakutavad tooted ja teenused peavad vastama kehtivatele siseriiklikele ja Euroopa õigusaktidele kvaliteedi, keskkonna, tervise ja sotsiaalse vastutuse valdkondades, nii nagu neid kohaldatakse igas riigis, kus me oma tooteid ja teenuseid müüme. Meie tarnijad ja teised äripartnerid peavad järgima kõigis oma tegevustes nende riikide õigusakte, kus nad tegutsevad. Siiski võivad meie nõuded ületada seadusega sätestatud nõudeid.

2.3. Hankimise suunised

Üldine

Kõik tooted(Seda ei kohaldata teatavate meditsiinitoodete suhtes, mille puhul on apteekidel seadusest tulenev nende tarnimise kohustus. Tootmise, ohutuse jms nõuded määrab Ravimiamet.) ja teenused peavad olema ohutud, toimivad, keskkonnaalaselt ja eetiliselt vastuvõetavad ning vastama asjakohastele heakskiidetud märgistamis süsteemidele ja olema nende järgi märgistatud. Meie hankeosakonnad peavad rakendama juhtimissüsteeme kvaliteedi ja

keskkonnasäästlikkuse tagamiseks. Need juhtimissüsteemid vaadatakse läbi auditite käigus ja neid kontrollivad eelistatult kolmandad osapooled. Kutsume kliente üles järgima tervislikke ja jätkusuutlikke eluviise, pakkudes inspireerivat tootevalikut ning põhjalikku teavet, aktiveerimist ja koolitust, samuti teavitades ravimite õigest kasutusviisist. Toodete ja teenuste valik vastab kaasaegsetele soovitustele ning selles võetakse arvesse erivajadustega kliente. Tarnijad on täielikult vastutavad selle tagamise eest, et nende alltarnijad ja alltöövõtjad vastavad kõigile meie nõuetele.

Kvaliteedi tagamine tarnija tasandil

Tarnijad ja tootjad on kohustatud kasutama kehtestatud juhtimissüsteeme ja nad peavad olema sertifitseeritud vastavalt kolmandate osapoolte tooteohutus- ja kvaliteedistandarditele. Erandeid võidakse teha väga väikestele tarnijatele.

Omamärgitoodete tarnijad peavad olema sertifitseeritud vastavalt Global Food Safety Initiative’i (globaalne toiduohutusalgatus – GFSI) poolt tunnustatud standarditele või muule sarnasele seire- või sertifitseerimissüsteemile, mille meie oleme heaks kiitnud. Keskkonnaalane töö tootmises Tarnijad peavad ellu viima aktiivset ettevõttesisest keskkonnategevust. Tarnijate keskkonnategevus peaks eelistatavalt olema sertifitseeritud meie poolt heakskiidetud kolmanda osapoole standardi alusel.

Sotsiaalne vastutus tootmises

Tooted, mida müüme, on toodetud viisil, mis vastavad järgmistele nõuetele:

• Lapstööjõu puudumine. Mõiste „lapstööjõud“ tähendab tööd, kus lapsi kasutatakse majanduslikult ära, neil takistatakse koolis käimist või ohustatakse nende tervist või füüsilist ja sotsiaalset arengut;

• Sunnitöö puudumine;

• Töötajate mittediskrimineerimine;

• Töötajatele on tagatud ohutu töökeskkond, kus nende tervis ei ole ohus, õnnetusi ennetatakse ja välditakse, olemas on ligipääs joogiveele, sanitaarruumidele ja vajalikele isikukaitsevahenditele;

• Töötajatel on õigus liituda ametiühinguga ja osaleda kollektiivläbirääkimistel;

• Töötajatele on tagatud vastuvõetavad töötingimused seoses palga, tööaja ja puhkusega.

Need nõuded põhinevad ÜRO ja ILO (Rahvusvaheline Tööorganisatsioon)

konventsioonidel, nt ÜRO lapse õiguste konventsioonil.

Tarnijad on kohustatud rakendama juhtimissüsteemi, et tagada kõigi asukohariigi

õiguslike ja regulatiivsete nõuete täitmine. Tootmiskohtade suhtes, mis asuvad kõrge

riskiga riikides(Kõrge riskiga riigid on kindlaks määratud vastavalt Amfori BSCI riigi riskide klassifikatsioonile.), tuleb kohaldada meie heakskiidetud kolmanda osapoole sertifitseerimist või muud samaväärset seire- või sertifitseerimissüsteemi. Soovitame tarnijatel oma poliitikad üle vaadata vastavalt Amfori BSCI-le (Amfori vastutustundliku ettevõtluse algatus).

Vastutus kliimamuutuste eest

ICA Gruppeni kliimaalased ambitsioonid põhinevad teaduslikult põhjendatud lähenemisviisil. See tähendab, et kliimamõju võetakse meie tegevustes ning koostöös tarnijate ja klientidega arvesse seal kus see on olulise mõjuga. Hankimine tootjatelt, kes asuvad asjakohastele turgudele võimalikult lähedal, samuti hooaja- ja kvaliteedipõhised hanked on lähenemisviisid, mida tuleb kasutada ja arendada. Õhutransporti tuleb kasutada vaid erandjuhtudel, näites õiguslike nõuete täitmiseks. Soovitame ka oma toodete ja teenuste tarnijatel võtta kasutusele teaduspõhised eesmärgid, mis on kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppega.

Tarneriigid

Meil on suhted tarnijate ja mitte riikidega. Ärisuhetes välisriikide ettevõtetega järgime ÜRO ja siseriiklikke valitsuste soovitusi.

Jälgitavus

Tarnija nõuded

Kõik toidutooted peavad olema jälgitavad asjakohase tootmishoone ja tootmispartiini välja. Koostisesse kuuluva tooraine päritolu peab olema jälgitav. Kõik mittetoidutooted peavad samuti olema eelistatult jälgitavad asjakohase tootmishoone ja tootmispartiini välja. Kaubavedajad tuleb märgistada, et võimaldada nende jälgimine vastavalt meie juhistele.

Sisenõuded

Kõik tooted peavad olema väärtusahelas jälgitavad üks samm edasi ja üks tagasi (ainult ettevõtete ja mitte tarbijate vahel). Meie laod peavad dokumenteerima kõik kohaletoimetamised, samuti vastuvõtja isiku. Meie poed peavad dokumenteerima kõik ärilt-ärile kohaletoimetamised ja vastuvõtva ettevõtte. Põllumajandus, metsandus ja kalandus Me toetame loodusvarade vastutustundliku kasutamise tagamist, toimides alljärgnevalt:

• pikaajalise jätkusuutliku põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse tagamine;

• bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;

• metsaraie vähendamine.

Toetame suure keskkonnamõjuga toorainete ja valmistoodete säästlikku tootmist.

Me ei müü tooteid, mis pärinevad väljasuremisohus loomadelt.

Kasutame ja müüme puidu- ning paberitooteid, mille puhul me teame, et nad pärinevad säästvalt majandatud metsadest.

Loomade heaolu

Tagame kõrge loomade heaolu standardi alati, kui see on võimalik. Sellega me peame silmas järgmist:

 • loomi tuleb kohelda hästi ja kaitsta neid ebavajaliku piinlemise ja haiguste eest;
 • loomi tuleb hoida ja hooldada loomasõbralikus keskkonnas, mis soodustab nende tervist ja võimaldab neil loomulikult käituda;
 • loomi tuleb kohelda piisava hoole ja tähelepanuga;
 • me ei nõustu antibiootikumide kasutamisega loomakasvatuses ennetavatel eesmärkidel.

Tootmiskohad peaksid kasutama kolmandate osapoolte süsteeme, et tagada piisav loomade heaolu tase.

Antibiootikumiresistentsus

Püüame olla osa võitlusest antibiootikumiresistentsuse vastu, keskendudes oma ettevõtte kaubamärkidele, piirates nende kemikaalide kasutamist, mis teaduslikult tõestatult soodustavad antibiootikumiresistentsust, samuti võitleme antibiootikumide liigkasutuse vastu loomakasvatuses.

Salmonella

Meie müüdavad tooted on salmonellavabad.

Veetarbimine

Tarnijad, kelle puhul vesi on oluline jätkusuutlikkuse tegur, peavad koostama veemajanduskava.

Keemilised ained

Püüame piirata niisuguste kemikaalide kasutamist meie müüdavates toodetes ja nende tootmises, mis on kahjulikud tervisele ja/või keskkonnale. Seetõttu järgime oma toodete ja pakendite puhul järgmist:

 • need ei tohi sisaldada väga ohtlikke aineid (VOAd), mis on avaldatud REACHi kandidaatainete loetelus;
 • need ei tohiks sisaldada muid väga ohtlikke aineid vastavalt REACHi kriteeriumidele.

Hangitud tooted ei tohi sisaldada PVCd, sest see võib sisaldada keskkonnaohtlikke aineid või sellised ohtlikud ained võivad tekkida põletamise ja prügilasse ladestamise ajal.

Toodete jätkusuutlikkusalane märgistamine

Pakume laia toote- ja teenusevalikut, mis kannavad jätkusuutlikkuse märgiseid, st keskkonnakaitse, orgaanilisuse, mahe, eetilisuse ja tervisemärgiseid.

Allergiad ja ülitundlikkus

Tahame vastata nende klientide vajadustele, kellel on allergiatest ja/või ülitundlikkusest tulenevad erivajadused. Märgistust „võib sisaldada ... jääke“ tuleb kasutada piiratult ja üksnes siis, kui esineb tuvastatud risk.

Tubakas ja alkohol

Toetame ühiskonna jõupingutusi tubaka ja alkoholi kahjulike mõjude vähendamisel.

Peame tagama alkoholivabade ja madala alkoholisisaldusega(Madal alkoholisisaldus tähendab alkoholi osakaalu alla 2,25 mahuprotsendi.) alternatiivide olemasolu kõigis tootekategooriates, kus pakume alkohoolseid jooke.

Peame jälgima arutelusid teiste stimuleerivate ainete (nt kofeiin) kohta ning tegutsema vastavalt klientide nõudmistele ja teaduslikele tõenditele.

Läbipaistvus ja märgistamine

Püüame aidata klientidel teha teadlikke, jätkusuutlikke ja tervislikke valikuid. Tootmist ja asjakohaseid koostisosi puudutav tooteteave peab olema läbipaistev.

Kõigil toodetel peab olema esitatud teave toote päritoluriigi kohta.

Meie tootevalikusse kuuluvad toidulisandid ja ravimid peavad oma väidete põhjendamiseks läbima asjakohase tootekontrolli.

Toitumine

Oma tootearenduses ja toodete käitlemisel peame võtma arvesse ametiasutuste ja teadusike uurimistööde tulemusel jagatud praeguseid toitumisalaseid soovitusi.

Julgustame oma tarnijaid sama tegema.

Lisaained toidus

Lisaaineid tuleb kasutada piiratult ja neil peab olema selge kasu klientide jaoks. Me ei nõustu asovärvainete kasutamisega toidus ega värvide esinemisega põhitoiduainetes.

GMO

GMOde abil toodetud toidukaupade vastuvõtmisel rakendame ettevaatlikku lähenemist.

Võime kohaldada erandeid, kui see on eetiliselt vastuvõetav, ohutu keskkonnale ja inimestele ning suurendab tarbijate kasu.

Tarbijapakendid

Pakend peab olema tarbijale ohutu, vähendama jäätmete teket ja tagama toote kvaliteedi.

Pakendite keskkonnamõju tuleb vähendada kogu nende elutsükli vältel, tagades pakendite ümbertöödeldavuse, ressursi- ja transporditõhususe ning nende võimalusel taastuvatest materjalidest valmistamise.

Pakenditel peab olema teave, mis lihtsustab prügi sorteerimist ja pakkematerjalide korduskasutust.

Tooteid turuleviivad tarnijad peavad olema seotud asjaomase jäätmekäitlusorganisatsiooni ja tootjavastutussüsteemiga selles riigis, kus me tegutseme, või suutma tõestada oma pakkematerjali töötlemise mõnel muul vastuvõetaval viisil.

Vastutustundlikud investeeringud

Oma pangandusteenustes pakkume klientidele võimalust investeerida nende partnerite vahenditesse, kes on allkirjastanud ÜRO vastutustundlike investeeringute põhimõtted.

2.4. Meie tegevused

Vastutus

Oma tegevustes töötame vastavalt ICA Gruppeni heakskiidetud kvaliteedi- ja keskkonnaalase seire- ja/või sertifitseerimissüsteemidele ning -standarditele

Kõigi toidu- ja ravimitoodete tarneahela sammude jaoks peavad olema elluviidud dokumenteeritud sisemised kontrollid, mis põhinevad HACCP-l (ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteem) või GPP/GDP-l (hea apteegitava / hea turustamistava)(HACCP (ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteem) on standarditud töömeetod toiduainete tootmise ohtude süstemaatiliseks kaardistamiseks, hindamiseks ja kontrollimiseks, et tagada tarbijatele toiduohutus. HACCP-i koostas Codex Alimentarius Commission ja see on lisatud toiduaineid puudutavasse seadusandlusesse. GPP (hea apteegitava) kujutab endast FIP/WHO (Rahvusvaheline Farmaatsiaföderatsioon/Maailma Tervishoiuorganisatsioon) hea apteegitava suuniseid, st apteekide kvaliteedistandardit. GDP (hea turustamistava) alusel nõutakse ravimite hankimist litsentseeritud tarneahela kaudu ning nende püsivat hoiustamist, transportimist ja käitlemist vastavalt sobivatele tingimustele.) , samuti usaldusväärsed toodete tagasikutsumise korrad. Poed ja logistikaettevõtted peavad tagama kvaliteedi- ja keskkonnaalaste eesmärkide saavutamise.

Kliima

Töötame üha rohkem ja tõsiselt meie tegevuse kliimale avaldava mõju vähendamiseks.

Meie kliimaalane töö on investeerimisotsuste ja igapäevaste tegevuste lahutamatu osa ning hõlmab oluliste keskkonnaaspektide määratlemist, näiteks energia, transpordi ja jahutusvahendite kasutamise osas, ja nende pidevat täiustamist ressursitõhusal viisil.

Pakendid

Peame kasutama laialiveo- ja pakendamismaterjalide tagastussüsteeme, kui sellised süsteemid on olemas ning keskkonnaalaselt ja majanduslikult põhjendatud.

Jäätmed

Peame oma tegevuses vähendama tekkivate jäätmete hulka ja muutma vältimatud jäätmed ressurssideks. Meie eesmärk peab maksimaalses võimalikus ulatuses olema jäätmekäitluse jäätmehierarhias ülespoole liigutamine, kus ennetamine on parim valik ning prügilasse ladestamine viimane väljapääs, mis peaks jääma kasutamata. Suhtume positiivselt ringmajanduse algatustesse.

Julgustame kliente andma oma farmaatsiatoodete jäätmed üle meie apteekides.

Energia

Peame pidevalt vähendama oma energiatarbimist ja suurendama energiatõhusust. Poed, laod ja kontorid peaksid maksimaalselt ära kasutama taastuvaid energiaallikaid, nagu päike, tuul, vesi, lained ja bioenergia.

Külmained

Töötame aktiivselt selliste külmainete ja seotud tehniliste lahenduste kasutamise nimel, millel on võimalikult väike üleüldine keskkonnamõju.

Lõpetame HFC-külmainete (fluorosüsivesinik-külmaainete) kasutamise ja asendame need looduslike või alternatiivsete ultramadala (5 GWP alla 150 kooskõlas Euroopa Liidu „F-gaasi määrusega“ (ELi määrus nr 517/2014) fluoritud gaaside kohta.) GWP-ga külmaainetega (ülimadala globaalse kliimasoojenemise potentsiaaliga külmaainetega) oma müügipunktides ja suurtes külmutusseadmetes.

Kaubavedu ja ärireisid

Püüdleme oma kaubaveo ja ärireiside keskkonnamõju pideva vähendamise poole. Meie soov on suurendada ressursitõhusust ja kasutada taastuvaid kütuseid.

Rajatised

Rajatistes tuleb järgida häid hügieenitavasid vastavalt riiklikele õigusaktidele ja tööstuse suunistele.

Tagasikutsumised

Meil ja meie tarnijatel peavad olema kehtestatud selged ja tõhusad korrad tagasikutsumiste reguleerimiseks.

2.5. Teabe- ja kommunikatsioonisuunised

Teave meie jätkusuutlikkusalase töö kohta

Selge kommunikatsiooni abil anname nii sisemistele kui ka välistele sidusrühmadele läbipaistva ülevaate oma tegevusest kvaliteedi, keskkonna, tervise ja sotsiaalse vastutuse valdkondades. Peame aktiivselt jagama teavet enda väärtustloovatest tegevustest ja neid turustama. ICA Gruppen toetab ÜRO ärilist algatust Global Compact ja esitab iga-aastaseid läbipaistvad aruandeid ettevõtte vastutuse alal tehtud arengu kohta nii oma aastaaruannetes kui ka kontserni veebilehel.

Kliendisuhted

Klientidel peab olema lihtne hankida teavet, küsida küsimusi, jagada soovitusi või esitada meile kaebuseid. Kliendisuhete alaseid tegevusi peab toetama tõhus kliendisuhete osakond.

Omamärgitoodetel peab olema kliendisuhete osakonna kontaktteave. Asjakohane tooteteave peab olema päringu korral saadaval.

2.6. Teadmiste ja tõhususe suunised

Meie ettevõtete ja kaupluste töötajad peavad olema teadlikud kohaldatavatest kvaliteedi- , keskkonna-, tervise- ning sotsiaalse vastutuse nõuetest ja vastutama nende järgimise eest oma vastavates toote- ja tegevusvaldkondades. Peame pidevalt koolitama, kaasama ja teavitama kõiki töötajaid seoses oma kvaliteedi-, keskkonna-, tervise- ja sotsiaalse vastutuse alase tööga.

Pideva täiustumise nimel peab meie kvaliteedi-, keskkonna-, tervise- ja sotsiaalse vastutuse alaseid kordasid pidevalt läbi vaatama ja hindama.

3. Rollid ja vastutus

Iga ICA Gruppeni juhatuse liige vastutab oma vastutusvaldkondade raames selle eest, et ICA Gruppenis tehtav töö toimub kooskõlas siinsete suunistega. See vastutus hõlmab tagamist, et on olemas piisav pädevus ja ressursid. Iga juht vastutab nende suuniste kommunikeerimise eest oma töötajatele. Iga töötaja vastutab selle eest, et tegutseb vastavalt kõnealusele katusdokumendile ja panustab seeläbi ICA Gruppeni eesmärki olla ettevõtte vastutuse alal juhtival positsioonil.

Loodud peab olema jätkusuutlikkuse komitee, mille kohustused põhinevad ettevõtte juhtimise heas tavas sätestatud juhistel juhatuse vastutuse kohta ettevõtte ühiskondliku rolli raamistiku kehtestamisel. Muude ülesannete seas peab komitee koostama ärieetika ja jätkusuutlikkuse poliitikaid, looma ettevõtte jätkusuutlikkuse aruandluse jaoks struktuuri (iga-aastane ja kvartaalne) ning jälgima ettevõtte tööd ärieetika ja jätkusuutlikkuse valdkonnas. ICA Gruppeni juhatuse kohustus on kinnitada jätkusuutlikkuse suuniste uued versioonid.

4. Erandite juhtimine

Jätkusuutlikkuse suuniste erandid peab kinnitama ICA Gruppeni tegevjuht.

5. Vastavus

Kontserni sotsiaalse vastutuse osakond jälgib ICA Gruppeni riskiprofiili ja tegevusi ning teavitab ICA Gruppeni juhatust ja direktorite nõukogu oma arvamustest, sealhulgas mis tahes mittevastavustest nende suuniste suhtes.

6. Iga-aastane läbivaatamine

Jätkusuutlikkuse suuniste iga-aastast läbivaatamist juhib vastutusetundliku ettevõtluse direktor ning see esitatakse heakskiitmiseks ICA juhatusele.