Jätkusuutlikkuse poliitika

Kinnitatud ICA Gruppeni direktorite nõukogu poolt 27. mail 2020

Sisukord

 1. Sissejuhatus
  1.1 Taust ja eesmärk
  1.2 Kohaldamisala
  1.3 Kommunikatsioon ja rakendamine
 2. Jätkusuutlikkuse poliitika
 3. Rollid ja vastutus
 4. Erandite juhtimine
 5. Vastavus
 6. Iga-aastane läbivaatamine

 

1. Sissejuhatus

1.1. Taust ja eesmärk

ICA Gruppeni pühendumus jätkusuutlikkuse tööle ja kogukonna aktiivsele kaasamisele käib käsikäes pikaajalise kasumlikkusega. Töö jätkusuutlikkuse nimel on strateegiline prioriteet ning see on integreeritud kõikidesse kontserni tegevustesse. Kliendid ja teised asjaosalised peaksid tundma end turvaliselt ning usaldama ICA Gruppenit ja selle äritegevust.

ICA Gruppen on kirjutanud alla ÜRO ülemaailmsele kokkuleppele ja võtnud endale kohustuse järgida selle kümmet põhimõtet, mis käsitlevad inimõigusi, töötingimusi, keskkonda ja korruptsioonivastast võitlust. Koos ÜRO jätkusuutlikkuse eesmärkide ning ICA Gruppeni poliitikate ja suunistega moodustavad nad ICA Gruppeni jätkusuutlikkuse töö raamistiku. Jätkusuutlikkuse töö aluseks on kolm märksõna: läbipaistvus, usaldusväärsus ja jälgitavus. Jätkusuutlikkuse töö puhul on ICA Gruppeni juhtpõhimõtted järgmised: tarbija, töötaja, lapse ja keskkonna huvid.

Jätkusuutlikkuse poliitika ja suunised kirjeldavad ICA Gruppeni üldist positsiooni jätkusuutlikkuse küsimustes, st kohalikkuse, keskkonna, tervise ja kvaliteedi valdkonnas.

Maksu-, ärieetika ja mitmekesisuse valdkonnad kuuluvad eraldi poliitikate ja suuniste alla.

1.2. Kohaldamisala

Jätkusuutlikkuse poliitikat kohaldatakse kõigi ICA Gruppenis tegutsevate ettevõtete suhtes.

1.3. Kommunikatsioon ja rakendamine

Vastutustundliku ettevõtluse direktor tagab, et jätkusuutlikkuse poliitika uusim versioon avaldatakse ICA Gruppeni sisevõrgus.

Tegutsevate ettevõttete tegevdirektorid vastutavad jätkusuutlikkuse poliitika rakendamise ja järgimise eest.

2. Jätkusuutlikkuse poliitika

ICA Gruppeni poolt müüdud või muul viisil kättesaadavaks tehtud tooted ja teenused peavad vastama kehtivatele õigusaktidele.

Meie eesmärk on arendada oma äri keskendudes klientidele ja pikaajalisele jätkusuutlikkusele. Oleme kvaliteedi, keskkonna, tervise ja sotsiaalse vastutuse küsimustes vastutustundlikud ja tulevikku vaatavad ning peame olema ka sellisena tajutavad. Pideva täiustumise nimel hangime uusi teadmisi ja tehnoloogiaid ning seejärel rakendada neid samm-sammult oma tegevustes. Sel viisil kasutatakse meie ühiseid ressursse ühiskonna hüvanguks.

Tooted ja teenused vastavad meie klientide ning teiste sidusrühmade ootustele turgudel, kus me tegutseme, ning seda nii funktsionaalsuse, ohutuse, sotsiaalsete nõuete järgimise, tervise kui ka keskkonnamõju tähenduses. Suhtume positiivselt kohalikku tootmisse.

Oma kinnisvarategevuses võtame arvesse ICA Gruppeniga seotud hoonete ja taristu energia- ja materjalikasutust ning funktsiooni, samuti hooneid ümbritsevat keskkonda.

Oma tegevustes säilitame kõrge kvaliteedi taseme, vähendades samal ajal pidevalt keskkonnamõju.

Vastame ühiskonna ootustele avatuse ja aususe suhtes. Meil on hea kliendisuhete liides ning kuulame oma kliente ja teisi sidusrühmi, kasutades nende arvamusi ärikasvu edendamiseks. Meie eesmärk on pakkuda faktilist, usaldusväärset ning asjakohast teavet ja kommunikatsiooni, mis võimaldab klientidel teha oma valikuid.

3. Rollid ja vastutus

Iga ICA Gruppeni juhatuse liige vastutab oma vastutusvaldkondade raames selle eest, et ICA Gruppenis tehtav töö toimub kooskõlas siinse poliitikaga. See vastutus hõlmab tagamist, et on olemas piisav pädevus ja ressursid. Iga juht vastutab selle poliitika kommunikeerimise eest oma töötajatele. Iga töötaja vastutab selle eest, et tegutseb vastavalt kõnealusele katusdokumendile ja panustab seeläbi ICA Gruppeni eesmärki olla vastutustundliku ettevõtluse alal juhtival positsioonil. Meie töötajatel peavad olema vajalikud teadmised, mis võimaldavad meil seda poliitikat järgida.

Loodud peab olema jätkusuutlikkuse komitee, mille kohustused põhinevad ettevõtte juhtimise heas tavas sätestatud juhistel juhatuse vastutuse kohta ettevõtte ühiskondliku rolli raamistiku kehtestamisel. Muude ülesannete seas peab komitee koostama ärieetika ja jätkusuutlikkuse poliitikaid, looma ettevõtte jätkusuutlikkuse aruandluse jaoks struktuuri (iga-aastane ja kvartaalne) ning jälgima ettevõtte tööd ärieetika ja jätkusuutlikkuse valdkonnas. ICA Gruppeni direktorite nõukogu kohustus on kinnitada jätkusuutlikkuse poliitika uued versioonid.

4. Erandite juhtimine

Erandid jätkusuutlikkuse poliitika suhtes peab kinnitama ICA Gruppeni direktorite nõukogu.

5. Vastavus

Kontserni sotsiaalse vastutuse osakond jälgib ICA Gruppeni riskiprofiili ja tegevusi ning teavitab ICA Gruppeni juhatust ja direktorite nõukogu oma arvamustest, sealhulgas mis tahes mittevastavustest selle poliitikaga suhtes.

6. Iga-aastane läbivaatamine

Jätkusuutlikkuse poliitika iga-aastast läbivaatamist juhib vastutusetundliku ettevõtluse direktor ning see esitatakse heakskiitmiseks direktorite nõukogule.