I JAOTIS
Teenusetingimustes kasutatavad mõisted

1. Käesolevates teenusetingimustes kehtivad siin osutatud mõisted, välja arvatud juhul, kui sõnaselgelt on sätestatud teisiti.

1.1. „Rimi” on Rimi Eesti Food AS, reg-nr 10263574, Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, Harjumaa 75308.

1.2. „Teenusetingimused“ on Rimi äpp teenusetingimused (käesolev dokument).

1.3. „Intellektuaalomandiõigused“ on mis tahes ja kõik järgmistest: kõik leiutised (kas patenditavad või mitte), ärisaladused, kasulikud mudelid, kaubamärgid, litsentsid, koostised, logod, domeeninimed, disainilahendused, pakendamine, tehnikad, meetodid, protsessid, autoriõigused, tarkvaraõigused, andmed (olenemata neid esitavast subjektist), andmekompilatsioonid ja andmebaasid, mudeliõigused, kas registreeritud või mitte, sealhulgas õigus seda muuta või üle anda, ning ka mis tahes ja kõik omandiõigused mis tahes kohtualluvuses üle maailma.

1.4. „Rimi äpp” on iOSi ja Androidi jaoks saadaolev rakendus.

1.5. „Kasutaja“ on Rimi äpp kasutaja.

1.6. „Teenus“ on Rimi osutatav elektrooniline teenus, mida selgitatakse üksikasjalikumalt V jaotises.

1.7. „Programm Sinu Rimi“ on Rimi kliendiprogramm „Sinu Rimi“.

1.8. „Klienditoe kontaktandmed“ on järgnev klienditoe kontaktteave:

  • Eesti
  • 6 056 333
  • klienditugi.ee@rimibaltic.com

1.9. „Kolmandad isikud“ on mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Rimi ega kasutaja.

2. Tingimusi, mida käesolevates teenusetingimustes ei ole sätestatud, tõlgendatakse kooskõlas vastavate õigusaktidega ning programmi Sinu Rimi tingimustega.

 

II JAOTIS
Üldsätted

3. Teenusetingimustes sätestatakse Rimi äpp kasutuse üldtingimused. Käesolevad teenusetingimused kohalduvad kõigile Rimi äpp kasutajatele, olenemata sellest, kas isik on Rimi äpp registreeritud kasutaja või mitte.

4. Rimi äpp registreeritud kasutajaks saamiseks peab isik registreeruma kliendiprogrammi „Sinu Rimi“ vastavalt kliendiprogrammi „Sinu Rimi“ tingimustele.

5. Enne Rimi äpp kasutamist peab kasutaja teenusetingimused läbi lugema, neid järgima ja täitma.

6. Kasutaja peab olema vähemalt 16-aastane füüsiline isik, kes on nõustunud käesolevate teenusetingimustega, millega võimaldatakse kasutajal teenust kasutada era- ja mittekaubanduslikel eesmärkidel. Rimi äpp kasutamisega kinnitab kasutaja, et ta vastab käeolevas dokumendis esitatud tingimustele. Kasutaja välistab Rimi tingimusteta mis tahes riskist või vastutusest, kui kasutaja ei ole teenusetingimustega osaliselt või täielikult tutvunud, ehkki talle on selline võimalus antud.

7. Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele on alkohoolseid jooke puudutav teave Rimi äpis mõeldud isikutele alates 18. eluaastast; seetõttu on kasutajal õigus vaadata eespool mainitud teavet, kui ta on vähemalt 18-aastane. Kui kasutaja vaatab alkohoolseid jooke puudutavat teavet, kinnitab ta sellega, et on vähemalt 18-aastane ja vastutab selle eest täielikult.

8. Rimi jätab endale õiguse muuta teenusetingimusi ja/või tühistada Rimi äpp. Sellised muudatused avaldatakse Rimi äpis 10 päeva enne nende jõustumist. Kui kasutaja kasutab teenust pärast teenusetingimuste muudatuste jõustumist, tähendab see, et ta nõustub muudatustega.

 

III JAOTIS
Rimi äpp teenus

9. Rimi pakutav teenus ei hõlma Rimi äpile juurdepääsuks vajalikku mobiiltelefoni või muid seadmeid. Rimi äppi kasutamiseks vajate internetiühendust ja sobivat telekommunikatsioonilinki. Rimi ei vastuta telefoni- ega muude kulude eest, mis teil võivad tekkida.

10. Teenus on mõeldud selleks, et võimaldada kasutajal muu hulgas, kuid mitte ainult, vaadata Rimi kaupluseid ja tooteid isiklike ja üldiste pakkumistega, kogu teavet seoses programmiga Sinu Rimi; luua ja jagada ostunimekirju ja saada juhiseid lähimasse Rimi kauplusesse. Rimi võib omal äranägemisel muuta teenuse ulatust, sellest ette teatamata.

11. Teenus on lõimitud programmiga Sinu Rimi.

12. Kasutaja vastutab mis tahes toimingute eest (seahulgas, kuid mitte ainult andmete muutmise, teatiste sätete muutmise eest jne), mis on tehtud Sinu Rimi kontol Rimi äpi kaudu.

13. Rimi äpi registreeritud kasutajatel on keelatud avalikustada oma Rimi äpi juurdepääsuandmeid teistele isikutele. Kui registreeritud kasutajaprofiiliga tehakse Rimi äpis toiminguid, siis eeldatakse, et toimingud sellel profiilil tegi registreeritud kasutaja isiklikult.

14. Kasutaja ei või teenust mis tahes viisil väärkasutada, sealhulgas järgmistel viisidel (loetelu pole ammendav): volitamata juurdepääs teabele, juurdepääs teabele dokumenteerimata ja/või sõnaselgelt lubamata meetodite abil.

 

IV JAOTIS
Teenuse teabe täpsus

15. Teenuses saadaolevat teavet ajakohastatakse korrapäraselt. Rimi võib teenust või mis tahes teavet (sealhulgas kolmandate isikute teavet) muuta, ajakohastada või eemaldada, sellest ette teatamata. Rimi ei taga, et teenus on pidevalt saadaval või et mis tahes teave on veatu.

16. Rimi ei vastuta mis tahes vigade või väljajätmiste või eksitava teabe eest. Rimi ei vastuta sellise teabega seotud arvatavate tagatiste või garantiide eest.

17. Tootekujutised on näitlikud ja nende tegelik välimus võib olla teistsugune.

 

V JAOTIS
Intellektuaalomandiõigused

18. Omandiõigus ja mis tahes ja kõik õigused, sealhulgas intellektuaalomandiõigused, mis seonduvad Rimi äpiga (selle kasutamisega), tarkvaraga, teenusega ja kolmandate isikute teabega ning nende mis tahes muudatustega, parandustega või tuletistega, on Rimi ja/või tema litsentsisaajate ainuomand.

19. Rimi ja tema litsentsisaajate nimed, logod ja kõik nendega seonduvad tootenimed ja teenusenimed, mudeliõigused ja kaubanimed on Rimi ja/või tema litsentsisaajate omand. Kõik muud nimed, logod ja kõik nendega seonduvad tootenimed ja teenusenimed, mudeliõigused ja kaubanimed on nende vastavate õiguste omanike omand.

20. Kui kasutaja esitab Rimi äpi kaudu sisu, annab kasutaja Rimile mittevälistava piiramatu õiguse nimetatud sisu kasutada ning käitada, säilitada ja parandada teenust ja muid Rimi teenuseid ilma täiendava nõusolekuta või kohustuseta sellest teatada ja/või seda kasutajale või muudele isikutele hüvitada.

 

VI JAOTIS
Lõppsätted

21. Kasutaja kasutab Rimi äpp asjus teabevahetuseks klienditoe kontaktandmeid.

22. Neid Rimi äpi teenusetingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele. Kõik vaidlused lahendatakse Eesti kohtutes