Kampaaniamängude isikuandmete töötlemine

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end oma isikuandmete edastamisel turvaliselt. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Võtame asjakohaseid meetmeid, et kindlustada teie isikuandmete kaitse, ja tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seaduseid, juhiseid ja korda järgiksime.

Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust. Seetõttu kirjeldame selles teabetekstis, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid kampaaniamängude ja/või võistluste raames.

 • Millist liiki teavet me kogume ja miks me seda teeme

   Kampaaniamängude ja/või võistluste haldamine

   Töötleme teie isikuandmeid selleks, et hallata Rimi ja/või Rimi koostööpartnerite poolt korraldatavaid kampaaniamänge ja/või võistlusi, kui te olete avaldanud soovi kampaaniamängudes ja/või võistlustes osaleda (sealhulgas juhul, kui olete vabatahtlikult avaldanud oma isikuandmeid sotsiaalvõrgustike kommentaarides, sõnumites jne). Töötleme teie isikuandmeid selleks, et loosida ja välja kuulutada võitja, teid tuvastada kampaaniamängude ja/või võistluste võitude väljaandmisel.

   Kui soovite kampaaniamängus ja/või võistlusel osaleda, peate esitama meile oma isikuandmed. Kui te ei esita isikuandmeid, ei saa te kampaaniamängudes ja/või võistlustel osaleda, või kui te võidate, ei saa me teile auhinda üle anda.

   Teie isikusamasust kontrollitakse auhinna väljastamisel ning erinevuste korral auhinda ei väljastata.

   Isikuandmete liigid

   • Nimi
   • Perekonnanimi
   • Kontaktandmed (e-post, mobiiltelefon, kodune aadress)

   Seaduslik alus

   • Teie nõusolek ja meie õigusjärgne kohustus

   Säilitamisperiood

   • Vaadake "Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?"

   Juhtudel, kus kampaaniamängud ja/või võistlused organiseeritakse automatiseeritud vahenditega, kasutame automatiseeritud otsustamist selleks, et töödelda nõuetele vastavaid registreerumisi kampaaniamängudele ja/või võistlustele ja/või selgitada välja võitjaid. 

   Kui te ei soovi osaleda automatiseeritud otsuste tegemises, ei saa te kampaaniamängudes ja/või võistlustel osaleda.

    

  • Nõudeõiguse haldamine

   Me töötleme teie isikuandmeid selleks, et esitada ja rakendada nõudeid ning end nende eest kaitsta.

   Isikuandmete liigid

   • Nimi
   • Perekonnanimi
   • Kontaktandmed (e-post, mobiiltelefon, kodune aadress)

   Seaduslik alus

   • Meie õigustatud huvi ennast kaitsta juhul, kui meile esitatakse nõue seoses läbi viidud kampaaniamängu ja/või võistlusega

   Säilitamisperiood

   • Vaadake "Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?"

    

 • Millistest allikates kogume isikuandmeid?

   Teilt endalt

   Me kogume isikuandmeid, mida te meile esitate, näiteks kampaaniamängudes ja/või võistlustel osalemise korral või kui annate oma nõusoleku sotsiaalvõrgustike kommentaarides, sõnumites jms.

 • Isikuandmete jagamine

   Teenusepakkujad

   Et täita oma kohustusi teie ees, jagame teie isikuandmeid ettevõtetega, mis osutavad meile teenuseid, näiteks auhindu väljastav ettevõte. Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on ka seaduse ja meie koostöölepinguga kooskõlas kohustatud teie isikuandmeid kaitsma.

   Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohaliku omavalitsuse asutused

   Oleme seadusega kohustatud esitama teie isikuandmed nõudmisel õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele. Võime oma seadusjärgsete nõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks edastada teie isikuandmeid ka õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohaliku omavalitsuse asutustele.

   Muu

   Kui kampaaniamänge ja/või võistlusi korraldavad Rimi koostööpartnerid, võime edastada teie isikuandmed koostööpartneritele (sh kontsernisisestele ettevõtetele) võidu korral, avaldada isikuandmeid oma platvormidel (veebilehel, sotsiaalvõrgustikes).

 • Kus töötleme Teie isikuandmeid?

   Töötleme teie isikuandmeid alati võimalusel Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Kindlatel juhtudel võidakse teie isikuandmeid edastada või töödelda lepinguliste teenusepakkujate poolt, mis asuvad riigis, mis asub väljaspool  Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda. Juhul, kui kontakteerute meiega läbi mõne sotsiaalmeedia platvormi (Facebook, Twitter jne), edastame teie isikuandmeid teenusepakkujale Ameerika Ühendriikides. Euroopa Komisjon ei ole väljastanud otsust selle kohta, kas nimetatud riik tagab isikuandmete piisava kaitse. Selleks, et tagada teie isikuandmete kaitse, oleme sõlminud teenusepakkujaga vastava lepingu. Teil on võimalik saada informatsiooni kasutusele võetud isikuandmete kaitse meetmete kohta, esitades meile vastavasisulise kirjaliku päringu.

 • Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

   Kõiki isikuandmeid, mis on seotud kampaaniamängude ja/või võistluste korraldamise ja haldamisega ning võitja väljaselgitamise ja väljakuulutamisega, säilitatakse kuni 30 päeva pärast kampaaniamängude ja/või võistluste vaidlustamise tähtpäeva lõppemist. Rimi kodulehel kuvatakase kampaaniamängude ja/või võistluste võitjate andmeid 3 tööpäeva jooksul. Kui seoses kampaaniamängude ja/või võistlustega esitatakse kaebus, võidakse isikuandmeid säilitada kauem. Sellisel juhul säilitatakse isikuandmeid seni, kuni kaebus on lahendatud.

 • Teie õigused

   Andmekaitseseadus näeb teile seoses isikuandmete töötlemisega ette järgmised õigused:

  • Juurdepääs isikuandmetele

   Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme.

  • Isikuandmete parandamine

   Kui teie meelest on teid puudutav teave vale või puudulik, on teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha.

  • Nõusoleku tagasi võtmine

   Kuna töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.

  • Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

   Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame teie andmete töötlemist juhul, kui meil on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

  • Kustutamine

   Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

  • Töötlemise piiramine

   Teatud tingimuste korral on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

  • Andmete ülekantavus

   Samuti on teil õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele andmetöötlejale („andmete ülekandmise õigus“). See õigus puudutab ainult neid andmeid, mille olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja kus töötlemist teostatakse automaatselt. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta

   Kui teil ja/või Teie eestkoste all oleval isikul tekib oma isikuandmete töötlemisega seoses küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

   Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

  • Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

   Kui värbamisprotsess puudutab Rimi Eesti Food AS-i vabu töökohti või praktikandikohti:

   Rimi Eesti Food AS, registreerimisnumber 10263574

   Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald 7530, Eesti Telefoninumber: +372 6059 400

   E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

  • Andmekaitseametniku kontaktandmed

   E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

   Teil on võimalik võtta ühendust ka meie andmekaitseametnikuga, saates meile kirja ülalnimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitseametnikule.