Läbipääsukontrolli privaatsuspoliitika

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end oma isikuandmeid edastades turvaliselt. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Oleme kasutusele võtnud asjakohased meetmed, et kindlustada teie isikuandmete kaitse, ja tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seadusi, juhiseid ja korda järgiksime.

Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust. Seetõttu kirjeldame käesolevas teabetekstis, kuidas ja kus me isikuandmeid külastajate registreerimise ja läbipääsukontrolliga seoses töötleme.

 • Millist liiki teavet me kogume ja miks me seda teeme?

   Kõigi läbipääsukontrolliga seotud tegevuste peamine eesmärk on keelata mis tahes volitamata isikute füüsiline juurdepääs piiratud juurdepääsuga aladele ning kaitsta meie omandit, vara ja töötajaid.

  • Tagada meie kontori läbipääsukontrolli haldamine

   Me töötleme teie isikuandmeid selleks, et kontrollida juurdepääsu meie kontorile, näiteks registreerime teid külastajana ning jälgime meie kontorisse sisenejaid ja sealt väljujaid. Sel eesmärgil palume teil või teie ettevõttel esitada meile teavet selle kohta, kes meid külastama hakkab, ja teie saabumisel palume teil meie turvatöötajale või sekretärile näidata oma isikut tõendavat dokumenti, et meil oleks võimalik teid tuvastada.

   Isikuandmete liigid

   • Ees- ja perekonnanimi
   • Ettevõtte nimi
   • Vastuvõtja
   • Saabumise ja lahkumise aeg ning koht

   Seaduslik alus

   • Meie õigustatud huvi

   Säilitamisperiood

   • Kuni üks aasta alates kuupäevast, millal teie andmed sisestati külastajate registreerimise süsteemi.
  • Tagada meie kaupluste tagaruumidele ja jaotuskeskustele läbipääsukontrolli haldamine

   Me töötleme teie isikuandmeid selleks, et kontrollida juurdepääsu meie kontoritele, kaupluste tagaruumidele ja jaotuskeskustele, näiteks jälgime meie kontoritesse, kaupluste tagaruumidesse ja jaotuskeskustesse sisenejaid ja sealt väljujaid. Neisse ruumidesse on lubatud siseneda üksnes selleks volitatud töötajatel, seetõttu tuleks teil meie kontorite külastamiseks end registreerida ja/või teie ettevõte peaks meile teada andma, kui palju inimesi ja millisest ettevõttest meie juurde saabub. Kohale jõudmisel palume teil märkida oma saabumise ja lahkumise aeg ning öelda, millist ettevõtet esindate.

   Isikuandmete liigid

   • Ettevõtte nimi
   • Saabumise ja lahkumise aeg ning koht
   • Allkiri

   Seaduslik alus

   • Meie õigustatud huvi

   Säilitamisperiood

   • Kuni üks aasta alates kuupäevast, mil andmed sisestati külastajate päevikusse.
  • Tagada meie parkla nõuetekohane kasutamine

   Mõnel erijuhul võime töödelda teie isikuandmeid selleks, et pakkuda teile võimalust kasutada tasuta meie parklat; näiteks registreerime oma dokumentides ja süsteemides, et teie osutatud registreerimisnumbriga auto võib kokkulepitud eesmärgil ja ajal parkida meie parklas.

   Isikuandmete liigid

   • Ees- ja perekonnanimi
   • Auto registreerimisnumber

   Seaduslik alus

   • Meie õigustatud huvi

   Säilitamisperiood

   • Külastajate puhul kuni 90 päeva, töötajate puhul senikaua, kuni nad ettevõttes töötavad ja parklat kasutavad.
  • Tagada nõuetekohane võtme haldamise protsess

   Me töötleme teie isikuandmeid selleks, et kontrollida juurdepääsu meie piiratud juurdepääsuga aladele, näiteks väljastame teile võtme ja jälgime teie liikumist meie valdustes.

   Isikuandmete liigid

   • Ees- ja perekonnanimi
   • Võtmete väljastamise ja tagastamise aeg ning koht
   • Allkiri
   • Väljastatud võtmete arv
   • Väljastatud elektroonilise võtme kasutamise auditilogid

   Seaduslik alus

   • Meie õigustatud huvi

   Säilitamisperiood

   • Senikaua, kuni võti on teile väljastatud.
  • Seadusjärgsete nõuetega tegelemine

   Võime töödelda teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, esitada ja täita seadusjärgseid nõudeid.

   Isikuandmete liigid

   • Teave teie andmete kohta meie läbipääsukontrolli- ja võtmete haldamise süsteemides ja dokumentides.
   • Muu teave seoses seadusjärgsenõudega

   Seaduslik alus

   • Meie õigustatud huvi

   Säilitamisperiood

   • Kuni õigusnõude lahendamiseni
 • Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

   Teilt endalt

   Kogume isikuandmeid, mida meile otseselt esitate, näiteks palume teil esitada andmeid, kui külastate meie ruume.

   Teenuseosutajatelt

   Kogume isikuandmeid ettevõttelt, mida te esindate, näiteks siis, kui nad esitasid meile teavet selle kohta, kes meie juurde tuleb.

   Muudest allikatest

   Kogume isikuandmeid kasutatavatest tehnilistest süsteemidest, näiteks saame läbipääsukontrolli süsteemide auditilogidest andmeid Teile väljastatud läbipääsukaardi kasutamise kohta.

 • Isikuandmete jagamine

   Teenuseosutajad

   Et täita oma kohustusi teie ees, jagame teie isikuandmeid meile teenuseid osutavate ettevõtetega, näiteks turva- ja seadmete hooldusfirmadega, kes aitavad valduste kaitsmisel ja  läbipääsukontrolli  teostamisel. Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Samuti on nad kooskõlas seaduse ja meie koostöölepinguga kohustatud teie isikuandmeid kaitsma.

   Kontserni ettevõtted

   Võime jagada teie isikuandmeid asjakohaste Rimi Balticu kontserni ettevõtetega, kui see on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.

   Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohaliku omavalitsuse asutused

   Oleme seadusega kohustatud esitama teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele vastava nõude saamisel. Võime oma seadusjärgsete nõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks edastada teie isikuandmeid ka õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohaliku omavalitsuse asutustele.

 • Kus töötleme Teie isikuandmeid?

   Töötleme teie isikuandmeid alati Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna siseselt..

   Teie isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.

 • Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

   Läbipääsukontrolli- ja külastajate registreerimise süsteemidesse ja päevikutesse salvestatud isikuandmeid säilitatakse kuni 1 aasta.

   Võtmete väljastamist ja tagastamist või parkla kasutamist käsitlevad paberil või muus vormis isikuandmeid säilitatakse kogu selle perioodi jooksul, kui võti või parkimiskoha kasutamise õigus on isikule väljastatud.

   Seadusjärgse nõude haldamiseks vajalike andmete korral säilitatakse neid senikaua, kuni kõnealune küsimus saab selgitust või vastav uurimine lõpetatakse ja õigusnõue rahuldatakse.

 • Teie õigused

   Andmekaitseseadusega nähakse teile seoses isikuandmete töötlemisega ette mitmed õigused.

   Palun võtke teadmiseks, et meie eesmärgiks pole teid tuvastada, kui see pole vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.

  • Juurdepääs isikuandmetele

   Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  • Isikuandmete parandamine

   Kui Teie meelest on Teid puudutav teave vale või puudulik, on Teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  • Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

   Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame teie andmete töötlemist juhul, kui meil on andmetöötluse jätkamiseks mõjuvad motiveeritud põhjused. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  • Kustutamine

   Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti aga juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  • Töötlemise piiramine

   Teatud tingimuste korral on teil ka õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

   Kui teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

   Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

  • Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

   Rimi Eesti Food AS, registrikood 10263574

   Juriidiline aadress:  Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, Harjumaa

   Telefoninumber: +372 605 9400

   E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

  • Klienditoe kontaktandmed

   Telefoninumber: +372 605 6333

   E-posti aadress: klienditugi.ee@rimibaltic.com

  • Andmekaitseametniku kontaktandmed

   E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

   Teil on võimalik ka ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga, saates meile kirja ülal nimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitsevolinikule.